Науково-дослідна робота

Науково-педагогічний персонал кафедри обліку та оподаткування активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє покращенню методики викладання навчальних дисциплін, підвищенню рівня ефективності надання освітніх послуг, удосконаленню змісту навчального процесу з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку облікової системи, контрольної діяльності та податкової політики держави. Основними формами наукової діяльності колективу є підготовка дисертаційних робіт, підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей, стажування викладачів, участь у наукових конференціях різного рівня, залучення студентів до наукової роботи. Проведення наукових досліджень на кафедрі забезпечують професорсько-викладацький склад та здобувачі вищої освіти, головним завданням яких є опрацювання прикладних досліджень у сфері обліку, контролю та дослідження проблем оподаткування, шляхів розвитку обліково-податкової політики у сучасних умовах, а також удосконалення навчального процесу.

Наукова робота здійснюється під керівництвом завідувача кафедри д.е.н. Л.Б. Гнатишин в рамках кафедральної теми «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері» й зосереджується на п’яти основних напрямах:

  1. Обґрунтування теоретичних та методичних аспектів інституційного забезпечення розвитку обліку та оподаткування в аграрній сфері.
  2. розробка моделей обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері.
  3. Практична реалізація вимог зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в обліково-аналітичному середовищі суб’єктів господарювання в аграрній сфері.
  4. Оптимізація управлінського обліку, контролю та звітності в контексті інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в аграрній сфері.
  5. Обґрунтування теорії, удосконалення методично-практичних підходів контрольно-аудиторської діяльності.

Якісними результатами наукової роботи в рамках кафедральної тематики є участь викладачів у конференціях, публікація тез конференцій, співавторство у  зарубіжних колективних монографіях, видання наукових праць, у тому числі у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Кафедрою обліку та оподаткування започатковано проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти». Закордонні заклади освіти (Державна вища технологічна та економічна школа в Ярославі, Латвійський сільськогосподарський університет, Турецький Гіресунський університет, Старопольська вища школа) є співорганізаторами конференції, яку проводить кафедра. Кафедра обліку та оподаткування має тісні наукові зв’язки з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, Інститутом обліку і фінансів, редакцією газети «Все про бухгалтерський облік».

З низкою закордонних наукових та освітніх установ укладено угоди про науково-технічне співробітництво та академічну мобільність, участь у міжнародних проєктах. У рамках міжнародної співпраці університету найкращих студентів направляють на навчання до провідних університетів та на стажування на підприємства Польщі, Чехії та Німеччини.

Усі викладачі випускової кафедри впродовж 2017–2019 рр. пройшли стажування у Старопольській вищій школі в м. Кельце та Університеті суспільних наук м. Лодзь (Польща). К.С. Янковська у 2018 р. була учасником міжнародного польсько-українського проєкту (договір № М/135-2018) та Стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда (12.09.2019 – 30.06.2020).

З метою сприяння розвитку творчих та наукових здібностей здобувачів освіти на кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Члени студентського наукового гуртка «Облік – мова бізнесу» є активними учасниками міжнародних студентських наукових конференцій, семінарів та днів кафедри, круглих столів з проблем реформування вітчизняної облікової системи. Результативності поєднання навчання і досліджень сприяє щорічне проведення Звітної студентської наукової конференції, за підсумками роботи якої формують збірник матеріалів. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти стають переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (6 призерів впродовж 2015–2020 рр.), Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і методики аудиту та за спеціальністю (5 призерів впродовж 2015–2020 рр.).

Студентські наукові проєкти «Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарського підприємства», «Валоризація аграрної продукції в системі бухгалтерського обліку фермерських господарств», «Методичний інструментарій в обліковому забезпеченні виробництва зернових культур» здобувачів вищої освіти за ОП «Облік і оподаткування» були підтримані стейкхолдерами ФГ «Агротем» та ТзОВ «Грімно».

Елементи наукових досліджень прослідковуються у курсових роботах здобувачів вищої освіти, презентаціях до доповідей під час захисту курсових робіт, рефератах. При цьому у курсових роботах вирішуються наукові завдання у контексті окреслення шляхів вдосконалення проблематики відповідно до предмета дослідження. Для виконання курсових та наукових робіт здобувачі вищої освіти нерідко послуговуються науковим доробком своїх керівників.

Участь здобувачів освіти у науковій діяльності є запорукою розвитку у них соціальних навичок, що проявляється у вміннях обґрунтовувати особисті думки та наукові ідеї, будувати доброчесні взаємини та міжособистісне спілкування з усіма учасниками освітнього процесу, відстоювати власну позицію. Вироблені соціальні навички в подальшому забезпечать успіх комунікації молодих фахівців у діловому партнерстві, можливість фахового та професійного вдосконалення і ведення соціально відповідального бізнесу.

Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в аспірантурі закладу вищої освіти, також є можливість навчання за подвійним дипломом у Польщі.