Зразок мотиваційного листа - Завантажити


ПОСИЛАННЯ НА ПОЛОЖЕННЯ ПРО 2-Й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЕСЕ «МОЯ МРІЯ – УСПІШНА УКРАЇНА» -> завантажити


Освітня програма «Маркетинг»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»
Кваліфікація: Бакалавр маркетингу

Метою освітньої програми є підготовка бакалаврів з маркетингу, які володіють необхідними фаховими знаннями та навичками, сучасним філософським мисленням, комплексом загальних та професійних компетентностей для вмілого вирішення прикладних завдань у сфері маркетингу в умовах глобалізації економіки.
Придатність до працевлаштування
Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр маркетингу» придатний до працевлаштування на відповідні посади на підприємствах, в системі державного управління та місцевого самоврядування: консультант з маркетингу, менеджер (управитель) з маркетингу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, рекламний агент, менеджер (управитель) з реклами, представник з реклами, рекламіст, менеджер (управитель) зі зв’язків з громадськістю, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою, економіст зі збуту, економіст із ціноутворення, менеджер (управитель) зі збуту, організатор зі збуту та ін.

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Кваліфікація: Бакалавр міжнародних економічних відносин

Метою освітньої програми є формування загальних і професійних (фахових) компетентностей, оволодіння якими дозволить випускникам вирішувати проблеми, які виникають у міжнародних економічних відносинах на рівні підприємства, організації чи установи, та обґрунтовувати пропозиції, спрямовані на поліпшення економічної ефективності суб’єктів господарювання, залучених до міжнародної економічної діяльності, зокрема в секторі продовольства.
Придатність до працевлаштування
Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та навички і здійснювати професійну діяльність у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин; обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах тощо.

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин

Метою освітньої програми є забезпечення компетентнісно орієнтованої підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних економічних відносин, які здатні проводити комплексні науково-прикладні дослідження, обґрунтовувати теоретико-методологічне підґрунтя та причинно-наслідкові зв’язки розвитку економіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, здійснювати апробацію та практичне впровадження набутих знань у процесі подальшого працевлаштування та навчання.
Придатність до працевлаштування
Проходження програм на отримання наукового ступеня доктора філософії у ЗВО та наукових установах. Відповідні робочі місця керівників зовнішньоекономічних підрозділів в установах та на підприємствах різних організаційно-правових форм.