Історія кафедри

Свою діяльність кафедра розпочала у 1946 році як кафедра економіки і організації сільського господарства. Як окремий структурний підрозділ кафедра створена в 1971 році шляхом поділу кафедри економіко-математичних методів і вирахувальної техніки та виокремлення з її складу кафедри управління і наукової організації праці.

В 2001 році кафедру було розділено на кафедри менеджменту і правознавства та присвоєно їй ім’я відомого вченого та громадського діяча України професора Євгена Храпливого. В 2005 році відбулось об’єднання кафедри організації виробництва та агробізнесу і кафедри менеджменту й утворено кафедру менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого.

Кафедра менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого на сьогодні є випускною та здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії спеціальності 073 «Менеджмент».

У різний час кафедру очолювали: В.С. Старостін (1947–1969 рр.); П.Г. Чайківський (1969–1979 рр.); С.Ю. Довбуш (1979–1990 рр.); Б.В. Більський (1990–2000 рр.); П.С. Березівський (2000–2013 рр.); В.М. Ковалів (2013–2016 рр.); В.А. Колодійчук (2016–2018 рр.), В.В. Бойко (2018–2019), Ю.В. Дубневич (2019–2020 рр.).

З 2020 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Войнича Лілія Йосипівна.

Місія кафедри

Місія кафедри: підготовка менеджерів якісно нової генерації, що розуміють специфіку управління соціально-економічними процесами в сучасних умовах, мають високі лідерські та моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці.

Основна мета кафедри: задоволення попиту різних галузей економіки, зокрема аграрної, у висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях-управлінцях, бізнес-лідерах, здатних приймати раціональні управлінські рішення, стратегічно та творчо мислити.

Прикріпити концепцію розвитку кафедри.

Основні принципи діяльності кафедри:

  • поєднання основ класичної академічної освіти і нових тенденцій сучасної економічної науки;
  • використання інноваційних освітніх технологій та інтерактивних методів навчання;
  • забезпечення високої якості освітнього процесу;
  • розвиток науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти, що інтегрує наукову, навчальну та професійну спрямованість;
  • забезпечення студентам умов для максимального особистісного і професійного розвитку;
  • розвиток конкурентних переваг кафедри.

Освітня діяльність кафедри

Колектив кафедри становлять висококваліфіковані викладачі, в тому числі ті, які мають практичний досвід управлінської роботи в органах державної влади, на підприємствах різних галузей економіки. Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого налічує 12 науково-педагогічних працівників, з яких 11 к.е.н., 8 доцентів та 1 асистент без наукового ступеня.

Продуктивною є навчальна та наукова робота кафедри. Серед доробку професорсько-викладацького складу кафедри можна виділити монографії, підручник та навчальні посібники з грифом МОН України. Повсякденною для викладачів кафедри є публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, зокрема включених до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Більшість викладачів кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого пройшли піврічне закордонне стажування у Старопольській вищій школі м. Кельце (Польща), в Державній вищій техніко-економічній школі ім. Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща (Ю.В. Дубневич), за програмою Erasmus+ в Університеті м. Ллєйда, Іспанія (В.М. Ковалів).

Партнери кафедри

Успішно налагоджена взаємовигідна співпраця з партнерами кафедри, стейкхолдерами, які беруть активну участь у складанні навчальних планів підготовки фахівців-менеджерів, основою яких є інтеграція теоретичних знань і практичної підготовки, професійна спрямованість освітнього процесу. Серед найбільших партнерів кафедри можна виділити ПП «ПАФ "Винниківська"», ТзОВ «Агро Фрутіка Бишків», ННЦ ЛНАУ, Департамент АПР Львівської ОДА, ТОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТОВ «Галфрост» та ін.