Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за напрямом затвердженої науково-дослідної теми «Правове регулювання функціонування агробізнесу в Україні».

Колектив кафедри права у своїй науковій діяльності співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Науково-методичним центром аграрної освіти, юридичним відділом Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

Активна взаємодія кафедри у науковій сфері, пов’язаній з правозастосуванням, здійснюється з органами державної влади та місцевого самоврядування, державними установами й суб’єктами господарювання шляхом надання їм консультацій з імплементації чинного законодавства у практичну діяльність.

Науково-дослідницький доробок науково-педагогічних працівників представлений у монографіях, підручниках, посібниках, наукових статтях у фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Google Scholar, Index Copernicus, Web of Science, Scopus тощо, а також у науково-практичних коментарях до законодавчих актів України.

Основні наукові здобутки колективу кафедри

Монографії:

Грещук Г.І. Організаційно-економічне та правове забезпечення розвитку землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування.

Станік Г., Рябошапко Л. Львівська міська рада: народовладдя у порівняльному вимірі.

Паньонко І.М., Буряк Я.Я., Дутко А.О., Личенко І.О., Чорнописька В.З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій.

Руданецька О.С. Правові засади договору підряду на капітальне будівництво.

Грещук Г. І., Руданецька О. С. Нормативно-правові умови функціонування землевпорядного механізму в разі сталого сільськогосподарського землекористування.

Rudanetska O., Berezhnytska H. Legal mechanism for making environmentally significant decisions.

С. С. Сливка, І. М. Жаровська, І. О. Личенко, Р. Я. Шай, Б. С. Сливка. Комплементарне обґрунтування прав людини в умовах глобалізації.

Навчальні посібники:

Ратушна Б. П. Захист особи в Європейському суді з прав людини.

Паньонко І.М., Буряк Я.Я. Господарське судочинство: в таблицях і схемах.

Паньонко І.М., Личенко І.О., Попадинець Г.О., Марич Х.М., Баїк О.І., Заболотна Н.Я., Тарнавська М.І. Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина).

Руданецька О.С. Безпека життєдіяльності та охорона праці: в схемах і таблицях.

Авраменко О.В., Бурда С.Я., Саc М.В. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних з безпекою руху та експлуатацією транспорту.

Бурда С.Я., Созанський Т.І., Скиба А.Я. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Рабінович П. М., Ратушна Б. П. Доказування у застосуванні правових норм / Велика українська юридична енциклопедія.

Фахові видання України:

Грещук Г.І. Правове регулювання контролю та юридичної відповідальності у сфері використання та охорони земель в Україні.

Грещук Г.І. Особливості використання судами засобів доказування при вирішенні земельних спорів.

Грещук Г.І. Правовий аналіз суб’єктного складу земельних правовідносин в Україні.

Ратушна Б. П., Гаєцька-Колотило Я. З. Правове регулювання банкрутства фізичної особи на підставі Кодексу України з процедур банкрутства.

Ратушна Б. П. Право на безоплатну вторинну правову допомогу як запорука доступності правосуддя в Україні.

Ратушна Б. П. Допустимість доказів у судовому правозастосуванні України.

Паньонко І.М., Коваль В.А. Працівники-іноземці як особливі суб’єкти трудових правовідносин.

Паньонко І.М., Тарнавська М.І., Бльок Н.В. Юридичний захист національного мистецького надбання за Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини.

Паньонко І.М., Коваль В.А. Характеристика потерпілого від злочину за кримінальним правом Київської Русі.

Паньонко І.М., Ряшко О.В. Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «Філософії права» Гегеля.

Rudanetska O. Issues of Legal Guarantee Security upon Entry into Employment under the Labor Code Draft of Ukraine.

Руданецька О.С. Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок.

Бережницька Г.І. Специфіка господарського використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області.

Шай Р.Я. Право та мультикультуралізм: аспекти відмінностей та взаємовпливу.

Шай Р.Я. Проблема толерантності правоохоронців у сучасному мультикультурному суспільстві.

Шай Р.Я. Вплив правової культури на формування та розвиток правового суспільства в Україні.

Ратушна Б. П. Значимість малозначних справ у цивільному процесі України.

Ратушна Б. П. Належні докази в цивільному процесі України.

Бережницька Г., Синюк О., Дуляба Н. Сутнісні особливості використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Бурда С.Я. Зарубіжний та національний досвід кримінально-правової регламентації покарання у виді громадських робіт.

Паньонко І.М. Відповідальність адвоката як елемент його правового статусу.

Оліщук П.О. Правове становище суб’єктів агробізнесу в умовах запуску ринку земель сільськогосподарського призначення.

Оліщук П.О. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації.

Олашин М. Аналіз окремих нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування аграрного сектору економіки України.

Олашин М. Кримінальні процесуальні аспекти зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Олашин М.М. Кримінальна відповідальність за порушення прав пацієнта за законодавством зарубіжних країн.

Рябошапко Л., Ярмол Л. Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення.

Закордонні видання:

Hreshchuk H. Efficiency of land management provision of sustainable land use of agricultural (Web of Science).

Hreshchuk H., Shkuratov O., Lobanova O. Forecast scenarios of development of the internal consumer market of organic products in Ukraine (Web of Science).

Аnatoliy Тryhuba, Oksana Ftoma, Inna Тryhuba, Oleg Bashynsky. Justification of parameters of technical and technological service cooperatives (Scopus).

Roman. Ya. Shai, Tetiana I. Strybko, Nataliya. Ya. Zabolotna, International experience in organizing international airservice (Scopus).

Шай Р., Стрибко Т., Заболотна Н. Міжнародний досвід організації міжнародних авіаперевезень (Scopus).

Тryhuba А., Boyarchuk V., Тryhuba I., Boyarchuk O. and Ftoma O. Evaluation of risk value of investors of projects for the creation of crop protection of family dairy farms (Scopus).

Тryhuba А., Ftoma O., Тryhuba I. and Boyarchuk O. Method of quantitative evaluation of the risk of benefits for investors of fodder-producing cooperatives (Scopus).

Boiko V., Olishchyk P. Tools for ensuring economic security of rural areas development (Web of Science).

Alina V. Steblianko, Tamara O. Chernadchuk, Ivan O. Kravchenko, Nadiia S. Andriichenko, Oksana S. Rudanetska. International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering (Web of Science).

Berezhnytska G. Theoretical and methodological principles of forming the strategy of use of land resources of agricultural enterprises.

Бережницька Г.І. Методичний інструментарій оцінювання ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Oksana Rudanetskaya, Galina Greshchuk. Environmental audit as an element of the legal mechanism for preparing and making environmentally sound decisions.

Derevyanko B. V., Pashkov V. M., Turkot O. A., Zahrisheva N. V., Bisiuk O. S. Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine (Scopus).


Кафедра права підтримує дружні зв’язки з багатьма закладами вищої освіти як в Україні, так і за її межами. 

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних, вітчизняних та університетських науково-практичних конференціях, семінарах, наукових диспутах, круглих столах тощо. За час існування кафедри її представники виступили з доповідями на більш ніж 100 різноманітних наукових заходах як на теренах України, так і за кордоном. 

Науково-педагогічні працівники кафедри доц. Г.І. Грещук та доц. П.О. Оліщук є сільськогосподарськими експертами-дорадниками консультаційно-дорадчого центру Департаменту АПК Львівської обласної державної адміністрації.

З метою підвищення рівня наукової та професійної діяльності науково-педагогічні працівники кафедри проходили стажування в Старопольській вищій школі в м. Кельце (Польща).


Здобутки кафедри права поповнились новим виданням – вийшов з друку навчальний посібник «Виконавче провадження», автором якого є в.о. професора кафедри права Богдана Ратушна та доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету Софія Фіцик.
Видання стало результатом плідної співпраці Львівського національного університету природокористування та Львівського торговельно-економічного університету.


Вийшов з друку навчальний посібник «Екологічне право України», авторами якого є завідувачка кафедри права д.е.н., доцент Г.І. Грещук та к.ю.н., доцент, в. о. професора кафедри права Б.П. Ратушна.
Навчальне видання призначене для вивчення екологічного права України шляхом опрацювання лекційного матеріалу, розв’язання ситуативних завдань та тестів. Розглянуто 13 тем з навчального курсу «Екологічне право України», подано перелік питань для підготовки до підсумкового контролю та список рекомендованих джерел для вивчення дисципліни «Екологічне право України».
Видання буде корисним для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, правників-практиків, для використання при викладанні навчального курсу «Екологічне право України». Посібник буде цікавим також широкому загалу читачів, яким не байдужі проблеми охорони довкілля та використання природних ресурсів України.


У співавторстві з в.о. доцента кафедри права, к.ю.н. О.А. Туркот вийшов з друку навчальний посібник «Захист прав суб’єктів господарювання».
У навчальному посібнику розкрито поняття, значення та види правового регулювання захисту прав суб’єктів господарювання, визначено положення захисту різними державними органами та самими суб’єктами господарювання у різних галузях і сферах, розкрито поняття комплексного явища «рейдерство» і визначено шляхи боротьби із ним та профілактики його випадків, визначено особливості досудового та судового порядку захисту прав суб’єктів господарювання та ін.
Посібник призначений для аспірантів, студентів, курсантів і слухачів ЗВО та НДІ, вчених, практиків та усіх, хто цікавиться правовим забезпеченням захисту прав суб’єктів господарювання.
Вказаний посібник надасть якісне навчально-методичне забезпечення господарсько-правового циклу дисциплін, які викладаються для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право».