Здобувачам вищої освіти університет надає всебічну підтримку інтелектуального, професійного та соціального характеру, повсякчас сприяє їхньому розвитку і самовдосконаленню. Тьюторська система викладання передбачає студентоцентрований та особистісно орієнтований підхід до кожного здобувача вищої освіти. Робота кураторів, особливо тих, які працюють на перших курсах, спрямовується на прискорення процесу становлення студентського колективу, адаптацію здобувачів освіти до нового життя, надання допомоги у підготовці переходу групи до самостійного студентського життя, у тому числі до самоврядування. Куратори надають здобувачам освіти допомогу у формуванні їхніх індивідуальних освітніх траєкторій, інтелектуальному зростанні та розвитку особистої ідентичності, виборі кар’єрних напрямів за спеціальністю.

Водночас комунікації зі здобувачами освіти щодо питань освітньої діяльності проводять безпосередньо викладачі під час проведення навчальних занять, що сприяє особистісному розвитку здобувачів освіти, формує атмосферу довіри та взаєморозуміння. Консультативна підтримка здійснюється через викладачів навчальних дисциплін, керівників курсових і наукових робіт, керівників навчальних і виробничих практик. Внутрішнім регламентом, що регулює консультативну підтримку, є графік надання консультацій, який на кафедрах розробляють щосеместру. Проявом організаційної підтримки здобувачів вищої освіти є повноцінне матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за умови цілковитого електронного супроводу освітньої діяльності. Інформаційний супровід освітнього процесу відбувається через постійне оновлення інформації у соціальних мережах та на офіційному вебсайті університету. Соціальна підтримка передбачає відтермінування оплати за надання освітніх послуг. Для поєднання роботи і здобуття освіти здобувачам пропонують гнучкий індивідуальний графік навчання із можливістю одержання індивідуальних консультацій викладачів.

Старости доводять до відома академічних груп управлінські рішення деканату, інституту, ректорату, вчених рад факультету та університету. Водночас старости представляють інтереси здобувачів освіти на рівні кафедри і факультету. Усі старости є членами студентської самоврядної організації «Основа».

Ключовою у вирішенні як загальних, так і конкретних питань самоорганізації студентського життя є роль студентського профкому. Для інформування здобувачів освіти щодо питань діяльності університету та факультету систематично проводять зустрічі з представниками адміністрації факультету. Адміністрація університету повсякчас сприяє підвищенню життєвого рівня здобувачів освіти, організовує закордонні практики та стажування, заохочує їх за певні досягнення у науковій, навчальній, громадській та спортивній роботі.