Науково-дослідна робота викладачів та здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент» – це важливий компонент їх діяльності, який надає можливість підвищувати свій професійний рівень в плані навчання та викладання, досліджувати та розвивати нові теоретичні концепції, освітні технології та ефективні методики у сфері менеджменту.

Вектором наукових інтересів викладацького складу кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого виступають поєднання відповідних напрямів сучасних національних та міжнародних тенденцій розвитку сфери менеджменту.

Наукова робота викладачів кафедри виконується в рамках реалізації наукової тематики економічного факультету ЛНАУ за розділом «Формування інноваційної моделі менеджменту в АПК та управління соціально-економічним розвитком сільських територій» та проводиться за такими основними напрямами:

 1. Сучасні підходи та вдосконалення систем менеджменту;
 2. Управління інноваційними процесами в АПК;
 3. Удосконалення систем управління персоналом підприємств АПК;
 4. Ефективність систем менеджменту в АПК;
 5. Управління соціально-економічним розвитком ОТГ;
 6. Інноваційне управління розвитком сільських територій;
 7. Управління сталим розвитком сільських територій.

Визначальним показником наукової діяльності кафедри є участь у формуванні наукових кадрів, підготовка яких здійснюється за спеціальністю «Менеджмент» з присвоєнням наукового ступеня доктора філософії.

Загалом на кафедрі захищено понад 60 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 6 – доктора економічних наук.

Наукова робота викладачів

Найважливішим показником активності викладачів кафедри є їх наукова робота. Участь у розв’язанні нагальних проблем економіки сприяє підвищенню якості підготовки молодих фахівців – випускників кафедри. Наукові розробки таким чином стають методичною базою процесу підготовки молодих кадрів. Результати наукових досліджень використовуються у викладанні навчальних дисциплін.

Щорічно наукова робота викладачів кафедри проводиться за такими основними напрямками:

 • підготовка і видання наукової літератури;
 • проведення та активна участь у роботі наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • проведення дисертаційних досліджень;
 • участь в грантах, конкурсах, спрямованих на залучення коштів;
 • підвищення кваліфікації наукових кадрів, ведення індивідуальної науково-дослідної роботи;
 • позааудиторна робота зі студентами та аспірантами (організація і проведення наукових конференцій, круглих столів, наукового гуртка та ін.);
 • розвиток міжнародного і регіонального співробітництва кафедри.

Кафедра має широкі наукові зв’язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя, зокрема такими як: Волинський національний університет імені Лесі Українки; Львівський національний університет імені Івана Франка; Старопольська вища школа в м. Кельце (Польща); Державна вища техніко-економічна школа ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща); Університет Lleida (Іспанія).

Важливою складовою наукової роботи викладачів кафедри є виконання госпдоговірної тематики. Кафедра менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого співпрацює з підприємствами аграрного сектору економіки, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами Львівської області за наступними основними напрямами: проведення оцінки фінансової спроможності територіальних громад, коригування місцевих стратегій розвитку, розробки бізнес-планів для залучення інвестицій та створення нових робочих місць.

 

Студентська наукова робота

Учасниками освітнього процесу освітньої програми «Менеджмент» проводиться наукова робота. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах, міжнародних форумах, семінарах, круглих столах, займають призові місця та відзначаються нагородами.

Зокрема, Ольга Гіджак отримала диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» в Тернопільському національному економічному університеті.

Ірина Кучіна здобула диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Управління у сфері економічної конкуренції» у Полтавській державній аграрній академії.

Віктор Кулявець у 2019 р. отримав диплом І ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Стратегічне управління», яка проходила в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», та нагороду «За креативність» на олімпіаді з дисципліни «Менеджмент» в ТНЕУ.

Анна Нікітіна, Розілє Насибова та Олег Воробей у 2019 р. на олімпіаді з дисципліни «Менеджмент інноваційної діяльності», яка проходила в Одеському національному економічному університеті, отримали нагороди у номінаціях: «Менеджер-координатор», «За уміння управляти реальними інвестиціями підприємств», «За уміння планувати інноваційні процеси».

Науковою традицією кафедри є проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», яка відбувається у березні кожного року. Дана конференція присвячується річниці від дня народження відомого українського вченого-економіста, громадського діяча, професора Петра Березівського.

 

Студентський науковий гурток

Студенти спеціальності «Менеджмент» є активними учасниками студентського наукового гуртка кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого «Менеджер», у якому під керівництвом керівника гуртка виконують індивідуальні творчі завдання, готують цікаві презентації та доповіді, організовують спільні засідання з учасниками наукових студентських гуртків інших закладів вищої освіти, на яких обмінюються своїми науковими розробками та ідеями, зустрічаються з викладачами кафедр, представниками топменеджменту організацій та підприємств, а також проводять дискусії з актуальних питань зі сфери менеджменту.

За останні три роки студенти, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент», під керівництвом викладачів кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого опублікували понад 80 наукових праць, а саме тез доповідей конференцій та матеріалів круглих столів.

 

Вже традиційно в першій половині березня на кафедрі менеджменту імені професора Є.В. Храпливого Львівського національного університету природокористування відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», що присвячена професору Петру Березівському. Ця конференція відзначається висвітленням актуальних питань у сфері управління та є важливим науковим заходом для факультету управління, економіки та права та університету в цілому.
Варто зазначити, що цьогоріч ця конференція проводилась вже вдесяте, тому на її відкриття завітав в.о. ректора університету, доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Лопушняк. Звертаючись до присутніх, Василь Іванович поділився теплими спогадами про Петра Степановича та наголосив на важливості проведення таких наукових заходів, що сприяють формуванню кваліфікованих кадрів в галузі управління, котрі забезпечуватимуть підвищення економічного потенціалу країни та працюватимуть на її повоєнне відновлення і розвиток, а також подякував Збройним Силам України за те, що забезпечують нам можливість працювати, навчатись та проводити такі заходи. Далі з вітальними словами та спогадами про професора Березівського до присутніх звернулись декан факультету управління, економіки та права, кандидат економічних наук, доцент Володимир Ковалів, завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор Георгій Черевко та завідувач кафедри підприємництва та торгівлі, доктор економічних наук, професор Юрій Губені. Також теплими спогадами про свого батька та наставника поділився кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Зеновій Березівський. Модератором заходу, який виголосив завершальні слова привітань та запропонував перейти до основної частини проведення конференції – обговорення наукових доробків здобувачів вищої освіти, був завідувач кафедри менеджменту імені професора Євгена Храпливого, кандидат економічних наук, доцент Юрій Дубневич.
Теми досліджень, представлені учасниками конференції, були на високому рівні актуальності та вирізнялись широким спектром питань у сфері менеджменту. Доповіді виявилися цікавими та насиченими змістом, а їхній розгляд перейшов у жваві дискусії та обговорення. Учасники конференції продемонстрували здатність розкрити ключові аспекти своїх досліджень та внесли нові погляди на проблематику, яку розглядали.
Свідченням важливості конференції та активності наукової спільноти, а також високого рівня інтелектуального обміну та взаємопідтримки серед учасників заходу стала участь в конференції представників Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
На завершення конференції Юрій Дубневич подякував усім учасникам свята та вручив відповідні сертифікати.