Навчальна робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості освіти й передбачає повне та своєчасне виконання навчальних планів та програм.

Якість навчання знаходить своє відображення в професійній діяльності випускників кафедри. Значну увагу викладачі кафедри приділяють якості проведення аудиторних занять. Заняття проводять з використанням ділових ігор, виконанням тестових завдань, проведенням дискусій, круглих столів. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації процесу навчання важливу роль на кафедрі відводять комплексному використанню технічних засобів, зокрема мультимедійних проєкторів та комп’ютерів. До послуг студентів – навчально-методичний кабінет та комп’ютерний клас, які дозволяють засвоїти сучасні способи і прийоми ведення фінансової справи.

Навчальні дисципліни, які читаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування: фінанси, гроші і кредит, фінанси підприємств і фінансова діяльність суб’єктів господарювання, податкова справа та податкова система України, бюджетна система, податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, банківська справа та банківські операції, публічні та місцеві фінанси, фінансовий ринок та операції з цінними паперами, міжнародні фінансові операції, фінансова санація та банкрутство підприємств, управління фінансовою санацією підприємств, актуарні розрахунки, соціальне страхування, страхування та страхові послуги. 

Студенти за період навчання проходять практику на підприємствах, у фінансово-кредитних установах, Національному і комерційних банках, страхових компаніях, в управлінських структурах державної виконавчої влади. Усе це робить навчальний процес цікавим і дозволяє практично закріплювати отримані знання. 

Кафедрою активізується залучення в освітній процес стейкхолдерів для якісної підготовки фахівців фінансового сектора економіки України. Така співпраця дає можливість розширити необхідні компетенції та підготувати затребуваних спеціалістів банківської сфери. 

Велике значення у підготовці майбутніх фахівців має практичне засвоєння знань. Перспективною формою співробітництва для навчального процесу є функціонування філій кафедри фінансів, банківської справи та страхування на базі фінансових інституцій, організацій, підприємств. На кафедрі діють наступні філії: відділення «Дубляни» філії Західного головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ННЦ ЛНАУ, Личаківське об’єднане управління Пенсійного фонду України у Львівській області, СК «PZU Україна» та інші.

Метою створення філій кафедри є проведення виробничої та переддипломної практик, підвищення професійної підготовки студентів згідно з Законом України «Про вищу освіту». На базі філій кафедри проводиться стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, координація та вдосконалення навчально-методичної роботи кафедри, адаптація студентів до конкретних виробничих умов та проведення сумісних наукових досліджень. 

Після закінчення навчання здобувачі освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають можливість навчатися в аспірантурі, проводити наукові дослідження за обраним напрямком дисертаційної роботи. Традиційно аспіранти кафедри поповнюють ряди наукових і науково-педагогічних кадрів не тільки нашого університету, але й інших ЗВО.

Навчланьно-методичне забезпечення - завантажити