Магійович Руслана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2004 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність виробництва винограду».

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

У 2019 році стажувалася у Старопольській вищій школі у м. Кельце (Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 р. підвищила кваліфікацію в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ. Тема: «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Потенціал підприємства», «Економіка природокористування», «Тіньова економіка».

Основні напрями наукових досліджень: економіка виноградарства; соціально-економічні проблеми сільських територій; використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств та підвищення його конкурентоспроможності.

Навчально-методичні та наукові публікації

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-4240-4954.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

 

Основні публікації:

  1. Mahiiovych R., Zelisko N. Increasing the competitiveness of agricultural enterprises in conditions of economic risks. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 1. P. 385-392. (Web of Science)
  2. Магійович Р. І., Магійович І. В. Розвиток сільського господарства України в контексті продовольчої безпеки світу. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2021. № 28. С. 107-113. (Index Copernicus)
  3. Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20, Issue 3. P. 663-669. (Web of Science)
  4. Mahiiovych R. Improvement of marketing activity for expansion of the market of viticulture and wine products. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference «Modern science: problems and innovations» (October 18-20, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. P. 12-18.
  5. Магійович Р.І., Магійович І.В. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки. Науковий економічний журнал «Інтелект XXI». 2019. № 6. Ч. 1. С. 128-133. (Index Copernicus)
  6. Магійович Р.І. Рівень життя українців в умовах сьогодення. Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. 2017. № 24 (1). С. 165-173.
  7. Магійович Р.І. Сучасний стан ресурсного забезпечення розвитку сільського господарства. Теоретико-методологічні та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: колект. моногр. / за заг. ред. Я. С. Янишина. Львів, 2016. С. 10-21.
  8. Магійович Р., Василина О. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 3-4. С. 52-60.
  9. Магійович Р.І., Зеліско Н. Б. Стан матеріально-технічного забезпечення інтегрованих процесів АПК в Україні. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України: колект. моногр. / за заг. ред. П.С. Березівського. Львів: Український бестселер, 2011. С. 30-40.
  10. Магійович Р.І. Інтеграційні процеси у виноградарсько-виноробному підкомплексі Закарпаття. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. Львів: ЛДАУ, 2006. № 13. С. 447-452.