Оксана Володимирівна Грицина – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Гарант освітньої програми освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ЛНАУ.

У 1986 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві» Після здобуття вищої освіти обіймала посаду заступника головного бухгалтера ПМК 184 тресту «Львівсільбуд».

З 1988 року навчалась в аспірантурі ЛСГІ.

З 1991 року – на науково-педагогічній роботі.

У 1991 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Трудові ресурси села, їх формування та раціональне використання».

У 2000 році отримала вчене звання доцента.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів ОС «Бакалавр»: «Фінанси, гроші і кредит», «Страхування і страхові послуги», «Фінансова грамотність».

У 2018–2019 роках пройшла стажування та підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка та в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Виконувала обов’язки відповідального секретаря Приймальної комісії ЛНАУ.

Основні напрями наукових досліджень: формування та функціонування грошової системи України, дослідження механізму функціонування страхового ринку та механізму реформування пенсійної системи в Україні.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-1304-0250; Researcher ID AAG-3153-2021.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 1, індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

  1. Грицина О. В. Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур / О. В. Грицина, Ю. М. Томашевський // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 4. – С. 131-140.
  2. Грицина О.В., Шолудько О.В. Фінансові аспекти розвитку аграрного страхового ринку. Scientific works: Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries-2nd ISSUE. – Bratislava, 2019. – С. 61-67.
  3. Грицина О.В., Шолудько О.В., Содома Р.І. Пенсійна реформа в Україні: реалії та перспективи. Економічний вісник Національного гірничого університету. № 3(67). 2019. – С. 150-155.
  4. Грицина О.В., Прохорова В.В., Божанова О.В. Трансфер технологій як складова інноваційно-орієнтованого розвитку промислового підприємства. Аграрна економіка. 2019. Т. 12 № 1-2. – С. 45-53.
  5. Шолудько О.В., Грицина О.В. Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їх адаптація до сучасних економічних реалій. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 25. – С. 65-73.
  6. Sodoma R., Hrytsyna O., Yakubiv V., Pavlikha N., Shmatkovska T., Tsymbaliuk I., Marcus O., Brodska I. (2019) Development of electronic banking: A case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Entrepreneurship and Sustainability Center, 2019. vol. 7, issue 1, pp. 219-232. (Scopus, Web of Science)
  7. Syniavska L., Grytsyna O., Cherevko H., Sholudko O., Sodoma R. (2020) Direct Taxation of Agricultural Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-5, January 2020, Volume-9 Issue-2, July 2020. pp. 303-307. (Scopus)
  8. Божанова О.В. Принципи формування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку промислового підприємства / О.В. Божанова, О.В. Грицина // Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорової - Х.: Видавництво Іванченко І.С., 2020. – 293 с.
  9.  Aleskerova Y. Titenko Z., Skrynnyk H., Grytsyna O. Modeling the level of investment attractiveness of the agrarian economy sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. – 2020. – Vol. 31, № 4. – P.490-496. (Scopus)
  10. Колодій А. В., Грицина О. В. Оцінка грошової маси України: стан, структура та тенденції її зміни. Економічний вісник Дніпровської Політехніки. 2020, №3(71) – С. 67-73.