Оксана Володимирівна Рубай – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, заступник завідувача кафедри з виховної роботи; член групи розробників освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У 1996 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2000 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами».

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня ОС «Магістр» – «Фінансовий менеджмент та біхевіористичні фінанси»; ОС «Бакалавр» – «Казначейська справа», «Фінансовий моніторинг».

У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації в Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Вивчення досвіду організації навчально-методичної і наукової роботи».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща) 10.05 – 11.11.2019. Мета стажування: наукові та академічні обміни досвідом і знаннями з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Казначейська справа», «Вступ до фаху», а також дисциплін, пов’язаних з фінансово-кредитним механізмом забезпечення процесу функціонування та розвитку економічної системи, вдосконалення фінансового управління підприємством.

Основний напрям наукових досліджень – вдосконалення фінансового менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0001-6103-8422, індекс Гірша в Google Академія – 3. 

  1. Марків Г., Синявська Л., Рубай О. Вплив державного боргу на боргову безпеку України. Науковий журнал ЛНАУ: Аграрна економіка. – 2015. – Т.8. – №3-4. – С.29-37.
  2. Рубай О.В. Вдосконалення функціонування фінансового механізму в сільському господарстві. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села : колективна монографія/за заг. ред. Я. С. Янишина. – Львів, 2016. – С. 354-440.
  3. Рубай О.В., Марків Г.В. Сутність, роль і об’єктивна необхідність удосконалення управління грошовими потоками підприємств. Вісник ЛНАУ. Економіка АПК. 2017. №24(1). – С. 80-85.
  4. Рубай О.В. Факторинг – в системі управління дебіторською заборгованістю. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: scientific works. – Bratislava, January 2017. – С. 257-262.
  5. Шолудько О., Грицина О., Рубай О. Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал ЛНАУ: Аграрна економіка. 2017. Т.10. №3-4. – С.106-112.
  6. Рубай О.В. Оцінка стану фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал ЛНАУ : Аграрна економіка. – Львів : Львівський національний аграрний університет. 2019. Т.12 № 1-2. – С. 38-43.
  7. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрної економіки і села / колективна монографія за заг. ред О.В. Грицини. Львів. 2019 р. 215 с.
  8. Рубай О.В., Синявська Л.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Вісник ЛНАУ. Економіка АПК. 2020. № 27. – С. 109-113.
  9. Рубай О.В., Богач М.М. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства. Науковий журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». 2020. №3 (71). – С. 43-50.
  10. Рубай О.В. Шляхи покращення управління фінансовими ресурсами в сільськогосподарських підприємствах. Economic strategies for the development of society/ Економічні стратегії розвитку суспільства: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 410 р. Available at: DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III. С.192-197.