Галина Володимирівна Східницька – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

У 2007 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

З 2007 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня «Бакалавр» – «Місцеві фінанси та фінансовий ринок», «Фінансовий ринок та операції з цінними паперами»; для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» – «Фінанси страхових організацій та актуарні розрахунки у страхуванні», «Фінансова інженерія та ринок фінансових послуг».

У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського національного аграрного університету.

Секретар науково-технічної ради Львівського національного аграрного університету.

Рецензент періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК».

Впродовж 2014–2016 рр. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88046; стаття «Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool» (Автори: Содома Р. І., Східницька Г. В., Шворак А. М., Шматковська Т. О., Жураковська І. В.). Дата реєстрації 02.05.2019 р.

Як експерт-дорадник здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг щодо питань економіки (свідоцтво № 00045 від 27.12.2017 р.).

Основні напрями наукових досліджень: вдосконалення функціонування фінансово-кредитного механізму; забезпечення фінансової спроможності територіальних громад; функціонування банківського сектору економіки України; особливості розвитку фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення.

Автор близько 180 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0003-0333-1721; Researcher ID AAG-3528-2021.

Індекс Гірша у Scopus – 1, індекс Гірша у Web of Science – 2, індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

  • Фінанси. Посібник. [Уклад. Шолудько О. В., Східницька Г. В., Грубінка І. І.] Л.: Ліга-Прес, 2012. – 212 с.
  • Онисько С. М., Біттер О. А., Східницька Г. В. Стан, проблеми і шляхи покращення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Монографія. Львів: Ліга-Прес, 2013. – 226 с.
  • Пріоритетні напрями покращення існуючого стану сільськогосподарських підприємств Львівщини / Г. В. Східницька // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 189-194.
  • Східницька Г. В. Фінансове забезпечення в контексті організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1 [26]. – С. 226-233.
  • Содома Р. І., Східницька Г. В. Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємств. Облік і фінанси. 2017. №3 (77). – С. 112-118.
  • Sodoma R., Shidnytska G., Shvarok A., Shmatkovska T., Zurakovska I. Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool. Economic annals XXI. 2018. № 169 (1-2). – P. 46-49. (Scopus)
  • Східницька Г. В., Содома Р. І., Марків Г. В. Імперативні засади фінансової політики сталого розвитку сільських територій. Аграрна економіка. 2019. Т. 12. № 3-4. – С. 40-48.
  • Содома Р. І., Марків Г. В., Східницька Г. В. Інноваційний проєкт з електронного банкінгу. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2019. – № 26. – С. 85-91.
  • Східницька Г. В. Фінансова спроможність територіальних громад в контексті реформи децентралізації. Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія і практика: монографія. Київ: Центр фінансово-економічних наукових досліджень (ЦФЕНД), 2019. – С. 445-452.
  • Yanyshyn Ya., Sodoma R., Markiv H., Skhidnytska H. Economic efficiency of the nuts complex business in the agriculture of Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 2, 2020. – P. 531-536. (Web of Science).