Наталія Іванівна Михалюк – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

1987 рік – закінчила з відзнакою навчання на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіст-бухгалтер».

У 1987–1993 рр. працювала на посаді інженера ПТО «Львівагрострой» ПМК-12.

У 1993–1997 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі статистики та аналізу ЛДСІ з відривом від виробництва.

В 1997 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

1997 рік – працювала на посаді завідувача навчально-дослідної лабораторії з економічних проблем розвитку села.

1998 рік – старший викладач, доцент кафедри організації виробництва.

2003 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу.

Викладає навчальні дисципліни: для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Теорія організацій», «Організація виробництва та планування діяльності підприємств», «Системи технологій»; для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» – «Бізнес-планування», «Організаційно-економічні механізми підприємств».

Основні напрямки наукових досліджень: організаційно-економічні механізми підприємств; удосконалення професійної кар’єри менеджера та підвищення його працездатності; удосконалення методів управління підприємствами; розробка бізнес-планів підприємств.

Автор понад 100 публікацій і навчально-методичних розробок, 10 навчальних посібників і підручників, є співавтором 8 монографій.

Основні публікації:

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація, прогнозування і планування агропромислового комплексу : навчальний посібник. Львів : Магнолія плюс, 2004. 443 с. (14 друк. арк.) Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 14/18.2-1950 від 16.08.04 р.

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація виробництва в аграрних формуваннях : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 560 с. (18 друк. арк.) Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 14/18.2-1541 від 04.07.2005 р.

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Системи технологій : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 307 с. (10 друк. арк.) Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 14/18.2- 602 від 6.03.2006 р.

Організація і планування сільськогосподарського виробництва : підручник / П.С. Березівський та ін. Вінниця : Нова Книга, 2008. 456. (2 друк. арк.) Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 18-94-128/1562 від 09.10.2008 р.

Планування діяльності підприємств : навчальний посібник / за редакцією Михалюк Н.І. Львів : Новий світ – 2000, 2015. 620 с. (20 друк. арк.) (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-18289 від 18.11.2014 р.)

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація виробництва в аграрних формуваннях : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти III – IV рівнів акредитації. Львів : Українські технології, 2001. 514 с. (16 друк. арк.) (Рекомендовано до друку вченою радою ЛНАУ, протокол № 9 від 29.06.2001 р.)

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація виробництва в аграрних формуваннях : навчальний посібник у схемах і коментарях. Львів : Українські технології, 2001. 323 с. (10 друк. арк.) (Рекомендовано до друку вченою радою ЛНАУ, протокол № 9 від 29.06.2001 р.)

Березівський П., Губені Ю., Михалюк Н. Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях : навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти 3 - 4 рівнів акредитації. Львів : Українські технології, 2002. 536 с. (10 друк. арк.) (Рекомендовано до друку вченою радою ЛНАУ, протокол № 9 від 29.06.2001 р.)

Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах : навчальний посібник. Львів : Українські технології, 2002. с. 448. (14 друк. арк.) (Рекомендовано до друку вченою радою ЛНАУ, протокол № 9 від 27.06.2002 р.)

Михалюк Н. Розвиток сільськогосподарських підприємств на базі приватної власності в Львівській області. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : монографія. Том 1. Харків, 2001. С. 793-795.

Михалюк Н., Міга В. Демографічні особливості сільського населення та стан соціальної інфраструктури на селі. Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу : монографія. Львів. ЛДАУ, 2006. С. 153-164.

Михалюк Н., Балаш Л., Антонюк Р. Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності АПК Західного регіону України : монографія. Львів : Український бестселер, 2011. С. 165-179.

Михалюк Н.І., Балаш Л.Я., Кобрин Л.М. Напрямки подальшого розвитку організаційно-правових форм господарювання в умовах структурних перебудов АПК. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності АПК Західного регіону України : монографія. Львів : Український бестселер, 2011. С. 124-139.

Михалюк Н.І., Магійович І.В. Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування приватних підприємств в сільському господарстві. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села : монографія. Львів, 2016. С. 226-239.

Михалюк Н.І. Економічний механізм підприємства, його значення та складові. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємства : монографія. Дніпро : Пороги, 2017. С. 142-152.

Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030504 «Економіка підприємства» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / М. Ільчук, І. Коновал, П. Березівський, Н. Михалюк, Л. Балаш// Науково-методичний центр аграрної освіти. Київ : Аграрна освіта, 2011. 20 с.

Михалюк Н.І., Балаш Л.Я., Гринишин Г.М. Управління в системі економічного механізму. Аграрна економіка. Львів, 2018. Т. 11. № 1-2. C. 29-36. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus)

Михалюк Н., Балаш Л., Гринишин Г. Вплив економічної культури на розвиток організаційної структури і бізнесу. Аграрна економіка. Львів, 2016. Т.9. № 1-2. С. 89-97. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus)

Михалюк Н.І. Розвиток приватних підприємств в умовах структурних перебудов. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. № 20(1). Львів, 2013. С. 38-43.

Михалюк Н.І. Основні чинники впливу на розвиток приватних підприємств : збірник наукових праць. Вісник ЖНАЕУ. Житомир, 2013. № 1-2 (37), Т. 2. С. 123-137.