Юрій Михайлович Томашевський – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, заступник директора Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти ЛНАУ.

У 2002 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» з присвоєнням кваліфікації «Економіст-менеджер зовнішньоекономічної діяльності».

З 2002 року – на науково-педагогічній роботі. Спершу працював на посаді завідувача лабораторії кафедри фінансів і кредиту, після цього – викладачем цієї ж кафедри.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Система страхування врожаю сільськогосподарських культур в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Читає навчальні дисципліни: Мерчандайзинг, Бізнес-маркетинг, Фондовий ринок, Міжнародні валютно-кредитні відносини, Бренд-менеджмент.

У 2017 році пройшов навчання з отриманням кваліфікації сільськогосподарського експерта-дорадника в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету.

У 2018 році пройшов підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2019 році пройшов стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування міжнародного страхового ринку, міжнародні валютні відносини у зовнішньоекономічній діяльності та фондовий ринок, стратегії розвитку цифрового маркетингу та управління брендами.

 

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0003-4039-8271.

Індекс Гірша в Google Академія – 3.

Основні публікації:

Томашевський Ю.М., Агрес О.Г. «Bancassurance як вигідна модель співпраці банків і страхових компаній» // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (голов. ред.) та ін. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. Випуск 5. С. 13-21.

Томашевський Ю.М., Онисько С.М. Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі України // Економічний вісник національного гірничого університету. Науковий журнал. № 3 (67). Дніпро, 2019. С. 42-51.

Томашевський Ю.М. Зарубіжний досвід організації страхового захисту рослинництва, можливості його застосування в Україні. Scientific works: Cross-border cooperation as vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V4 countries. 2-nd issue. Bratislava, 2019. С. 211-217.

Томашевський Ю.М., Грицина О.В. Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур // Економічний вісник національного гірничого університету. Науковий журнал. №4(64). Дніпро, 2018. С. 131-139.

Томашевський Ю.М., Агрес О.Г., Садура О.Б. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур. Економічний дискурс, 2018. №12. С. 150-155.

Томашевський Ю. М. Необхідність використання погодних індексів при страхуванні природно-кліматичних ризиків рослинництва в Україні. Аграрна економіка, 2017. Т. 10. № 1-2. С. 100-105.

Томашевський Ю. М. Ринок страхування природно-кліматичних ризиків рослинництва: основні тенденції та проблеми. Scientific works: Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine. Bratislava, 2017. С. 325-330.

Томашевський Ю. М. Страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням волого-температурного індексу / Томашевський Ю.М. // Scientific works: Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine. Bratislava, 2016. С. 157-163.

Томашевський Ю. М. Удосконалення страхування врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням гідротермічних індексів / Артус М.М., Томашевський Ю.М. // Збірник науково-технічних праць: «Науковий вісник НЛТУ України». Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. Вип. 25.2. С. 209-215.

Томашевський Ю. М. Розвиток індексного страхування урожаю сільськогосподарських культур в Україні / Томашевський Ю.М. // Вісник ЖНАЕУ : «Економічні науки». №1 (48). Том 2. 2015. С. 145-152.

Томашевський Ю. М. Гідротермічний індекс при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур / Томашевський Ю.М. // Вісник ЛНАУ : «Економіка АПК», 2015. №22 (1). С. 86-97.

Onysko Stefanja, Tomashewskij Yurij, Szoludko Olga. Ryzyko klimatyczne i problemy jego ubezpieczenia w nowoczesnych warunkach / Онисько С.М., Томашевський Ю.М., Шолудько О.В. / Procesy zmian globalizacyjnych w regionach. Rzeszów, 2014. С. 160-168.

Томашевський Ю.М. Страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі погодного індексу / Томашевський Ю.М. / Вчені Львівського національного аграрного університету: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В.В. Снітинського, В.І. Лопушняка. Вип.14. Львів: Львів. нац. агр. ун-т, 2014. С. 110.

Томашевський Ю. М. Страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі погодних індексів / C. М. Онисько, Ю. М. Томашевський / Аграрна економіка, 2013. Т. 6, № 3-4. С. 33-37.