У 2006 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій».
Кандидат економічних наук з 2013 року.
Вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності присвоєно у 2016 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 13 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: маркетингова логістика та політика розподілу; інфраструктура товарного ринку; екологічний маркетинг; маркетинг в соціальних мережах.

Бере участь у виконанні наукових досліджень кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в рамках наукової тематики. Наукові дослідження тісно пов’язані з дисциплінами, які веде викладач.

Коло наукових інтересів: реалізація ресурсного потенціалу територіальних громад, територіальний маркетинг, брендинг територій.

Пройшов міжнародне стажування у Старопольській вищій школі у м. Кельце, Польща (10 травня – 11 листопада 2019 року).
Має 145 публікацій, з них 102 наукових та 43 навчально-методичного характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.