У 2012 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Міжнародний бізнес», отримала кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача.
Кандидат економічних наук з 2017 року.
У 2020 році призначена на посаду в.о. доцента кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 4 роки, у тому числі у даному закладі – 4 роки.

Основні навчальні курси, які веде викладач: міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, моніторинг світового ринку сфери послуг, ПР, маркетинг, міжнародний ринок праці і зайнятості.

Бере участь у виконанні наукових досліджень кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу в рамках наукової тематики. Наукові дослідження тісно пов’язані з дисциплінами, які веде викладач.

Коло наукових інтересів: міжнародний бізнес, вплив міжнародного трансферу технологій на економічне зростання, міжнародні економічні відносини, міжнародна міграція.

Пройшла міжнародне стажування у Старопольській вищій школі у м. Кельце, Польща (23 листопада 2018 року – 23 травня 2019 року).

Має 70 публікацій, з них 50 наукових та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.