Людмила Богданівна Гнатишин – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і оподаткування».

1997–2000 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка з відривом від виробництва.

З 2000 року – на науково-педагогічній роботі у Львівському національному аграрному університеті.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств».

У 2005 році пройшла стажування в університеті штату Пенсільванія, США.

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща). Тематика стажування: «Розширення професійних знань та умінь, академічний обмін досвідом, підвищення рівня професійної підготовки з методики викладання дисциплін “Організація обліку”, “Облік і звітність в оподаткуванні”».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітнього рівня «Бакалавр» – «Облік і звітність в оподаткуванні» та «Податкові розрахунки і контроль»; для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» – «Організація бухгалтерського обліку»; для здобувачів ступеня доктора філософії – «Соціально-економічний розвиток сільських територій» та «Формування виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств».

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. У 2020–2021 рр. – член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Виступала головою разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Член редколегії журналу «Аграрна економіка» та періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету (серія «Економіка АПК»).

Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

Основні напрями наукових досліджень: відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств; управління конкурентоспроможністю фермерських господарств; організація бухгалтерського обліку; методика обліку в оподаткуванні.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0003-4425-0514.

Індекс Гірша в Google Академія – 7.

Основні публікації:

Гнатишин Л.Б., Петришин Л.П. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств. Економіка АПК. 2010. № 6. С. 86-91.

Липчук В.В., Гнатишин Л.Б., Кордоба О.М. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку : монографія. Львів : Магнолія-2006, 2010. 236 с.

Липчук В.В., Гнатишин Л.Б. Оцінка розвитку фермерства в регіонах України. Економіка АПК. 2010. № 12. С. 47-53.

Університетська освіта (вступ до фаху) : навч. посіб. / Костирко І.Г., Гнатишин Л.Б., Петришин Л.П., Гарасим М.П. Львів : Магнолія 2006, 2011. 350 с. (гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-6646 від 20.07.2010 р.)

Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С. Організація обліку : навч. посіб. 2-ге вид., перер. і доп. Львів : Магнолія 2006, 2016. 438 c. (Гриф Міністерства освіти і науки України, лист № 1/11-1439 від 03.02.2014 р.)

Гнатишин Л.Б. Виробничий потенціал фермерських господарств : монографія. Львів : Сполом, 2018. 404 с.

Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С., Поверляк Т.І. Валоризація аграрної продукції в системі бухгалтерського обліку фермерських господарств. Інфраструктура ринку. 2020. № 40. С. 438-446.

Янишин Я.С., Келеберда Т.В., Гнатишин Л.Б. Кооперативні відносини на селі: організаційні та управлінські аспекти : монографія. Кам’янка-Бузька : КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня», 2021. 220 с.

Lypchuk V., Hnatyshyn L., Prokopyshyn O. Improvement of the mechanisms of land use of farming enterprises in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 379-386. ISSN 2284-7995, ISSN Online 2285-3952. URL: (Web of Science Core Collection)

Lypchuk V., Hnatyshyn L. Competitive advantages of farming enterprises in Ukraine: a methodic approach to diagnostics of the added value of products. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 387-392. ISSN 2284-7995, ISSN Online 2285-3952. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.19_3/volume_19_3_2019.pdf (Web of Science Core Collection)

Boiko V., Hnatyshyn L. Strategic priorities and mechanisms to stimulate farm enterprises development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 3. P. 350-358. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.35 URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1266/1420. (Web of Science Core Collection).