Руслана Петрівна Андрушко – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 1992 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

У 1995–1998 рр. навчалась в денній аспірантурі.

З 1999 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічний і соціальний розвиток села в перехідний період до ринку».

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ЛНАУ.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» економічного факультету та Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти: «Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Історія бухгалтерського обліку».

У 2015 році проходила стажування в Жешувському університеті, відділ економіки (Польща).

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі обліку і аудиту у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

В червні 2017 р. взяла участь у роботі XIV Міжнародного симпозіуму університетських викладачів в рамках III Місії університетів Європи за гуманітарний і світовий розвиток (м. Рим, Італія).

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Член громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України».

Співорганізатор міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Основні напрями наукових досліджень: організація обліку та внутрішньогосподарський контроль у підприємствах АПК; оптимізація обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств; інноваційний розвиток сільськогосподарського виробництва та облік і контроль витрат на агроінновації; обліково-аналітичне забезпечення якості сільськогосподарської продукції.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-1235-4511.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

Андрушко Р.П., Лиса О.В. Фінансовий контроль як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства. Аграрна економіка. 2012. Т. 5. № 3-4. С. 78-91.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Особливості обліку і контролю поточних біологічних активів тваринництва. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37). Ч. 3. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С. 21-29.

Андрушко Р.П., Лиса О.В., Хомяк Р.Л. Контроль і ревізія : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006, 2014. 320 с. (Гриф надано Вченою радою ЛНАУ від 06.03.2014 р., протокол № 6)

Андрушко Р.П., Лиса О.В., Мирончук З.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення якості сільськогосподарської продукції у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного аграрного ринку. Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. Т.2. С. 300-312.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. Зб. наук. пр. Вип. 13. Луцьк : ЛНТУ, 2017. С. 8-15.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Актуальні питання обліку та контролю реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах. Вісник ЛНАУ. Економіка АПК, 2017. № 24(1). С. 95-102.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Доцільність інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та оптимізації обліку і контролю. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК, 2019. № 26. С.119-123.

Andrushko R., Myronchuk Z. Forensic – modern form of control in the conditions of the transformation economy // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. P. 839-842.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Агроінновації як об’єкт обліку та контролю. Аграрна економіка. 2020. Т.13. № 3-4. С. 32-39.

Андрушко Р.П., Мирончук З.П. Практичне застосування комп’ютерних технологій ведення бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з бюджетом. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми : монографія / за наук. ред. д.е.н. доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2020. С. 211-228. ISBN 978-966-654-580-3.