Оксана Степанівна Прокопишин – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 2000 р. закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і аудиту (диплом з відзнакою ВК № 14190177).

У 2005 р. закінчила Львівський державний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (диплом ВК 28265660).

З 2007 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Технічна забезпеченість фермерських господарств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Оподаткування підприємств», «Звітність підприємств»; для студентів ОС «Магістр» – «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій».

У 2015 році пройшла стажування на кафедрі обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І. Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Конкретизація бухгалтерського обліку в об’єктах управління: організаційний і методичний аспекти».

У 2019 році пройшла піврічне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Виступала членом разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи з 2017 р.

Виконавець госпдоговірних тем:

- «Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарського підприємства» (на прикладі ФГ «Агротем» Пустомитівського району Львівської області);

- «Вдосконалення системи управлінського обліку» (на прикладі ПП «Край» Жидачівського району Львівської області).

Основні напрями наукових досліджень: модернізація системи оподаткування підприємств; вітчизняний та зарубіжний досвід формування звітності підприємств; специфіка обліку зовнішньоекономічної діяльності; особливості організації обліку в аграрному секторі; проблеми організації виробництва та матеріальної забезпеченості фермерських господарств.

Автор близько 260 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-7027-3499.

Індекс Гірша в Google Академія – 5.

 

Основні публікації:

 • Липчук В.В., Прокопишин О.С., Гнатишин Л.Б. Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств : монографія. Львів : Сполом, 2012. 224 с.
 • Прокопишин О.С. Передумови становлення і розвитку управлінського обліку в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2013. № 20. С. 223-230.
 • Прокопишин О.С. Практика оцінки та обліку довгострокових боргових інвестицій. Black Sea scientific journal of academic research. 2014. Vol. 10. Issue 03. P. 56-60.
 • Прокопишин О.С. Податок на додану вартість: особливості оподаткування та обліку в експортно-імпортних операціях. Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2014. Т. 1. № 4. С. 67-71. (0,4 друк. арк.)
 • Прокопишин О.С. Бюджетування як інструмент стратегії розвитку підприємств аграрного сектору. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2015. № 22 (1). С. 110-114.
 • Прокопишин О.С., Гнатишин Л.Б. Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарських підприємств. Наукові праці. Науково-методичний журнал: економіка. 2016. Вип. 275. Т. 263. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 78-83.
 • Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С. Організація обліку : навч. посіб. 2-ге вид., перер. і доп. Львів : Магнолія 2006, 2016. 438 с.
 • Управління земельними ресурсами : навч. посіб. / І.В. Кошкалда, А.В. Корецький, О.А. Домбровська та ін.; за ред. І.В. Кошкалди. Харк. нац. аграр. ун-т. Харків : ФОП Панов А.М., 2018. 368 с.
 • Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук, О.І. Гуторов, О.О. Гуторов та ін.; за заг. ред. М. Огійчука, Т. Іщенко, Б. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ : Алерта, 2018. 306 с.
 • Lypchuk V., Hnatyshyn L., Prokopyshyn O. Improvement of the mechanisms of land use of farming enterprises in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 379-386. (Web of Science)
 • Янишин Я.С., Гончаренко Л.В., Мацьків Г.В., Гнатишин Л.Б., Марків Г.В., Прокопишин О.С. Практичний посібник для фермера (організаційно-економічні та правові аспекти) / за заг. ред. Я.С. Янишина. 2-ге вид., перероб. і допов. Кам’янка-Бузька : КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня», 2020. 420 с.