Галина Володимирівна Мацьків (Брик) – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 2006 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Протягом 2007–2009 років навчалася в денній аспірантурі.

З 2010 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях Львівської області».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» – «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Оподаткування міжнародних господарських операцій».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2015–2019 рр. – заступник декана економічного факультету з наукової роботи, секретар редколегії фахового наукового періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК», співорганізатор міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Основні напрями наукових досліджень: ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях; організація бухгалтерського обліку витрат, доходів та фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств; інноваційний розвиток аграрного виробництва; облік витрат інноваційної діяльності; обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-1329-7355.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

Березівський П.С., Брик Г.В. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2013. 236 с.

Васьківська К.В., Ціцька Н.Є., Бурак А.І., Брик Г.В. Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : колективна монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 186 с.

Bryk H. Theoretical and practical aspects of managerial reporting. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 2. Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua /download/2015_2/2015_2_13.pdf.

Янишин Я.С., Батюк Г.В., Брик Г.В. Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна : колективна монографія. Львів : Ліга-Прес, 2016. 186 с.

Брик Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський НУ ім. О.В. Сухомлинського. 2016. Випуск № 15. С. 169-179.

Ціцька Н.Є., Брик Г.В., Поверляк Т.І. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. Аграрна економіка. 2016. № 3-4. С. 111-120.

Янишин Я.С., Демедюк Л.В., Брик Г.В., Батюк Г.В. Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах : колективна монографія. Львів : Ліга-Прес, 2017. 198 с. (відзначено у 2017 р. першою премією у номінації «Монографія» за підсумками щорічного конкурсу, організованого Всеукраїнською громадською організацією «Академія наук вищої освіти України»)

Янишин Я.С., Хмиз Н.С., Брик Г.В., Марків Г.В. Збірник бізнес-планів з рекомендаціями / за заг. ред. Я.С. Янишина. 2-ге вид., перероб. і допов. Львів : Ліга-Прес, 2018. 445 с.

Брик Г.В., Ціцька Н.Є., Поверляк Т.І. Витрати, доходи і фінансові результати як об’єкти облікової політики підприємства. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2018. № 25. С. 70-75.

Yanyshyn Ya., Bryk H., Kashuba Yu. Problems and perspectives of internet-insurance in Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 4. P. 42-50. (Web of Science)

Янишин Я.С., Гончаренко Л.В., Мацьків Г.В., Гнатишин Л.Б., Марків Г.В., Прокопишин О.С. Практичний посібник для фермера (організаційно-економічні та правові аспекти) / за заг. ред. Я.С. Янишина. 2-ге вид., перероб. і допов. Кам’янка-Бузька : КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня», 2020. 420 с.

Мацьків Г.В., Ціцька Н.Є., Мирончук З.П. Обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції в аграрному бізнесі. Економічний простір : збірник наукових праць. № 153. Дніпро : ПДАБА, 2020. С. 105-110.