Зоряна Петрівна Мирончук – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 1994 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

З 1997 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу сільського господарства».

У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни для освітнього ступеня «Бакалавр» – «Облікова політика підприємства» та «Фінансовий облік».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тематика підвищення кваліфікації: «Підвищення рівня теоретичних і практичних знань з дисциплін “Бухгалтерський та фінансовий облік”, “Облікова політика підприємства”».

У 2019 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності; проблеми формування облікової політики підприємства; контролінг інноваційних процесів та їх облік; автоматизоване забезпечення обліку аграрного виробництва.

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID: 0000-0002-7044-6695.

Основні публікації:

Мирончук З.П. До питання обліку виробничих запасів і продукції сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах / З.П. Мирончук // Бухгалтерія в сільському господарстві. № 8, 2005. С. 6-9.

Мирончук З.П. Реформування системи бухгалтерського обліку підприємств аграрного сектору в умовах переходу до національних стандартів обліку / Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу : колективна монографія / за заг. ред. П.С. Березівського. Львів : Львівський ДАУ, 2006. 559 с.

Мирончук З.П. Удосконалення обліку та розподілу витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах / З.П. Мирончук // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів : ЛДАУ, 2007. № 14 (2). С. 51-55.

Мирончук З.П. Вдосконалення обліку нематеріальних активів : зб. наук. пр. / З.П. Мирончук, Н.М. Жидовська / за ред. доктора с.-г. наук, професора, академіка АНАШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету (голова) М.І. Бахмата. Кам’янець-Подільський, 2009. С. 110-112.

Мирончук З.П. Вплив економічного середовища підприємства на облікову політику і формування фінансової звітності / З.П. Мирончук, Г.М. Кріп // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі. Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2010 р. Тернопільський національний економічний університет / за заг. ред. М.С. Пушкаря. Тернопіль : ТНЕУ, 2010. С. 277-280.

Мирончук З.П. Удосконалення обліку біологічних активів у тваринництві / З.П. Мирончук, Л.О. Любас, Н.Є. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів : ЛДАУ, 2011. № 18 (1). С. 314-319.

Мирончук З.П. Організація обліку та аудит витрат на якість сільськогосподарської продукції / О.В. Лиса, Р.П. Андрушко, З.П. Мирончук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. ЛНТУ. Випуск 12 (45). Ч. 1. Луцьк, 2015. С. 8-16.

Мирончук З. П. Контролінг інноваційних процесів як один із методів створення конкурентоспроможної продукції, його облік / З.П. Мирончук, О.В. Лиса, Р.П. Андрушко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 253. Т. 265. Економіка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. С. 65-70

Мирончук З.П. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / З.П. Мирончук, О.В. Лиса, Р.П. Андрушко // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 13 (49). Ч. 1. Ред. кол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2016. С. 5-13.

Мирончук З.П. Актуальні питання обліку та контролю реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах / З.П. Мирончук, О.В. Лиса, Р.П. Андрушко // Вісник ЛНАУ. Економіка АПК. 2017. № 24 (1). С. 95-102.

Мирончук З.П. Проблемні аспекти класифікації та облікового відображення агроінновацій / З.П. Мирончук, О.В. Лиса, Р.П. Андрушко // Економіка і фінанси. Науковий журнал. Вип. 2. Дніпропетровськ, 2018. С. 21-28.