Надія Євгенівна Ціцька – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.

У 1985 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

Досвід практичної роботи за спеціальністю:

- бухгалтер колгоспу «Світанок» (1985–1988 рр.);

- бухгалтер учгоспу «Дублянський» (1988–1991 рр.);

- бухгалтер об’єднання «Львівплодоовочторг» (1991–1992 рр.).

З 1992 року – на науково-педагогічній роботі на кафедрі обліку та оподаткування ЛНАУ.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств Львівської області».

У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Оподаткування міжнародних господарських операцій»; для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» – «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. І. Франка на кафедрі обліку і аудиту на тему «Особливості методів викладання і навчання бухгалтерського обліку у вищій школі».

У 2019 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща). Тема стажування – «Формування облікової політики підприємства за міжнародними стандартами обліку і фінансової звітності».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи за договором № 1/6 на створення (передачу) науково-технічної продукції (НТП) від 3.03.2020 р. на тему «Моделювання обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів» (на прикладі ПП «Урожай» Золочівського району).

З 2020 року – керівник кафедрального студентського наукового гуртка «Облік – мова бізнесу».

Основні напрями наукових досліджень: обліково-аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських формувань; облік земель сільськогосподарського призначення; облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами обліку і звітності.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-4413-074X.

Основні публікації:

Ціцька Н.Є. Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення / Н.Є. Ціцька // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2015. Вип. 6. С. 897-901.

Брик Г.В., Ціцька Н.Є. Організаційні аспекти обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2017. № 24 (1). С. 59-63.

Ціцька Н.Є. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах / Н.Є. Ціцька, Г.В. Брик, Т.І. Поверляк // Аграрна економіка. 2016. № 3-4. С. 111-120.

Ціцька Н.Є., Брик Г.В., Мирончук З.П. Формування ефективної облікової політики в частині податкових платежів. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with V-4 countries: Scientific works. Bratislava, 2017. Р. 331-338.

Брик Г.В., Ціцька Н.Є., Поверляк Т.І. Витрати, доходи і фінансові результати як об’єкти облікової політики підприємства. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2018. № 24 (1). С. 59-63.

Ціцька Н.Є., Мацьків Г.В., Малецька О.І. Національна та міжнародна практика обліку витрат на виробництво продукції рослинництва та методика її калькулювання. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2019. № 26. С. 59-63. (0,7 друк. арк.)

Мацьків Г.В., Ціцька Н.Є., Мирончук З.П. Обліково-аналітичне забезпечення електронної комерції в аграрному бізнесі. Економічний простір : збірник наукових праць. № 153. Дніпро : ПДАБА, 2020. С. 105-110.

Гнатишин Л.Б., Прокопишин О.С., Ціцька Н.Є. Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практика. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том. 5. № 1. С. 213-218.