Ігор Богданович Яців – доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
У 1990 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», отримав кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.
Після закінчення інституту – на науково-педагогічній роботі.
У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Становлення і розвиток фермерського укладу в системі аграрного виробництва Львівської області».
У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри статистики та аналізу.
2013 року захистив дисертацію «Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготував 4 кандидатів економічних наук.
2015–2021 рр. – голова спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Головний редактор журналу «Аграрна економіка».
Член редколегії періодичного видання «Вісник Львівського національного університету природокористування». Серія «Економіка АПК».
Член ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників».
Основні напрями наукових досліджень: функціонування агропродовольчого ринку; забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств; формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу.
Автор понад 240 наукових і навчально-методичних праць.
ORCID ID: 0000-0002-2370-6351.
Researcher ID: E-8373-2019.
Індекс Гірша у Scopus – 3.
Індекс Гірша у Web of Science – 3.
Індекс Гірша в Google Scholar – 10.

Основні публікації:
1. Яців І. Б. Дослідження економічної поведінки суб’єктів агропродовольчих ринків: методологічний аспект. Аграрна політика в умовах трансформації економіки агропромислового комплексу: колективна монографія / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів: Львівський держ. аграр. ун-т, 2006. С. 254–268.
2. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / Липчук В. В., Яців І. Б., Гошко Б. М., Гошко О. Й. Київ: Академвидав, 2008. 216 с.
3. Яців І. Б., Яців С. Ф. Регіональний ринок м’яса: ефективне функціонування і перспективи розвитку: монографія. Львів: [б. в.], 2008. 185 c.
4. Yatsiv I. The Future Development of Agriculture in the Western Ukraine: Ukraine Joining the WTO and European Integration. Transformation processes in the Western Ukraine: concepts for a sustainable land use / M echthild Roth, Ralph Nobis, Valentin Stetsiuk, Ivan Kruhlov (Eds). Berlin: Weißensee Verl., 2008. P. 499–508.
5. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів: Український бестселер, 2013. 427 с.
6. Яців І. Б., Липчук В. В., Райтер Н. І. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. Львів: Ліга-прес, 2015. 240 с.
7. Яців І. Б. Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www. economy.nayka. com.ua.
8. Yatsiv I., Kolodiichuk V. Formation of social responsibility of large agricultural land users in Ukraine. Економічний часопис – ХХІ. 2017. № 168 (11-12). С. 48–52. (Scopus)
9. Yatsiv I., Khirivskyi R., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment of the Efficiency of Resource Potential Employment by the Communities of Lviv Region of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, № 2. Р. 165–176. (Web of Science)
10. Яців І. Б., Соловей Ю. І. Участь малих виробників сільськогосподарської продукції в інтегрованих структурах: монографія. Львів: Видавництво АТБ «НВК», 2019. 182 с.
11. Khirivskyi R., Cherevko H., Yatsiv I., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment and Analysis of Sustainability of the Socio-Economic Development of Amalgamated Territorial Communities of the Region. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9, № 2. Р. 569–578. (Scopus, Web of Science)
12. Яців І. Б. Вплив експортно-імпортних операцій на формування продовольчої безпеки країни. Аграрна економіка. 2020. № 1-2. С. 3–13.
13. Яців І. Б. Інвестиції домогосподарств України в людський капітал. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9254.
14. Yatsiv I., Cherevko H. Economic and Social Consequences of the Concentration of Production in Agricultural Enterprises in Ukraine. Folia Oeconomica Stetinensia. 2022. Vol. 22 (2). P. 224–245. DOI: https://doi.org/10.2478/foli-2022-0028. (Scopus)
15. Yatsiv I., Yatsiv S., Smulka O. Formation of Production Technological Efficiency in the Agricultural Enterprises of Ukraine. International Journal of Information Technology Project Management. 2022. Vol. 13, Issue 2. P. 1–10. DOI: https://doi.org/10.4018/IJITPM.311843. (Web of Science).