Наталія Іванівна Райтер  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У 2002 році з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів.

З 2002 до 2005 р. навчалась в аспірантурі Львівського державного аграрного університету.

З 2005 року – на науково-педагогічній роботі.

У грудні 2006 року під керівництвом д. е. н., академіка НААН України Р. І. Тринька захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук «Оцінка та шляхи покращення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації в Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання.

У 2017–2018 рр. брала участь у міжнародному освітньому проєкті «Baltic University Program Teacher Course ESD in Higher Education».

У 2019 р. пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Читає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр»: «Наукові дослідження в економіці»; «Фінансовий аналіз»; для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»: «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності».

Коло наукових інтересів становлять проблеми формування виробничої структури сільськогосподарських підприємств і стратегічні аспекти розвитку сільського господарства.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-7108-2539.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 3.

Основні публікації:

 1. Hubeni, Y., Krupa, V., Krupa, O., Raiter, N. (2020). Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego. № 20 (35) (1). S. 25–39. URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.3
 2. Райтер Н. І. Сільськогосподарські підприємства як суб’єкти господарської діяльності в системі агробізнесу. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 2 (51). С. 103–108 (журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Райтер Н. І. Основні тенденції роздрібного продажу продовольчих товарів у Львівській області. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського: Економіка та управління. Київ: Гельветика, 2019. Том 30 (69). № 5. Частина 1. С. 88–93 (журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Райтер Н. І., Желєзняк А. М., Крупа О. М. Професійні покупці споживчих товарів як елемент конкурентного середовища підприємств оптової торгівлі. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 4. С. 37–40 (Index Copernicus).
 5. Райтер Н. І. Основні індикатори інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6448 (Index Copernicus).
 6. Райтер Н. І. Аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2018. Вип. 191. С. 311–323.
 7. Райтер Н. І., Івасів О. С. Власний капітал як основа здійснення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1-2 (44). С. 188–192 (журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 8. Райтер Н. І. Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 55–63 (Index Copernicus).
 9. Райтер Н. І. Особливості зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Буковинського університету: Економічні науки. Чернівці: Книги-ХХІ, 2017. С. 85–95.
 10. Райтер Н. І. Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2017. Вип. 182. С. 220–229.
 11. Райтер Н. І. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 1-2. С. 75–82 (Index Copernicus).