Наталія Богданівна Зеліско ‒ кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
У 2002 році закінчила з відзнакою Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.
Після здобуття вищої освіти обіймала посади лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента кафедри економічної теорії, доцента кафедри економіки.
З 2006 року – на науково-педагогічній роботі.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність виробництва і використання кормів».
У 2013 році отримала вчене звання доцента.
У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).
У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».
У 2021 році пройшла міжнародне стажування в Ягеллонському університеті в Кракові на тему «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах вищої освіти», в рамках якого працювала над розробкою міжнародного наукового проєкту «Імплементація культури, якості навчання, викладання та оцінювання у закладах вищої освіти України».

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності читає дисципліни: «Стратегічний аналіз», «Наукові дослідження» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; «Електронний бізнес», «Обґрунтування підприємницьких рішень та підприємницькі ризики», «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повної та скороченої програм.

Основні напрями наукових досліджень: забезпечення конкурентоспроможності підприємств, економічна безпека, стратегічний аналіз діяльності підприємств, обґрунтування господарських рішень і оцінка підприємницьких ризиків, продовольча безпека, інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств.
Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-2467-5585.
Researcher ID: AAG-3867-2021.
Індекс Гірша в Google Академія – 2,2.

Основні публікації
:
1. Зеліско Н. Б. Теоретичні та практичні засади забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 36. С. 51-58.
2. Зеліско Н. Б., Василина О. Р., Булик О. Б. Концептуальні аспекти економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Регіональна економіка та управління. 2020. Частина І. С. 126-130.
3. Зеліско Н.Б., Булик О.Б., Василина О.Р. Формування ринку земельних ресурсів у контексті економічної безпеки. Вісник ОНУ імені І.І Мечникова. 2020. Т. 25, Вип. 4(83). С. 27-31.
4. Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 2. С. 196-201.
5. Zelisko N., Vasylyna O., Kolach S. Development and security agrosector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms of their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 2. P. 276-286.
6. Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2020. Vol. 20, Issue 3. P. 663-669.
7. Зеліско Н. Б., Янишин Я.С., Василина О.Р. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навч. посіб. Кам’янка-Бузька: КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня», 2019. 160 с.
8. Зеліско Н. Б., Янишин Я.С., Крупа В.Р. Основи макроекономіки: навч. посіб. Кам’янка-Бузька: КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня». 2020. 140 с.
9. Зеліско Н. Продовольча безпека як головна складова національної та економічної безпеки держави. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва». Тези IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 2020. С. 52-55.
10. Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Сучасні тенденції розвитку та функціонування аграрного бізнесу в Україні. Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. 2021. № 28. С. 125-129.
11. Zelisko N.B., Bulyk O.B. Marketing support of economic security of the enterprise. Moderní aspekty vědy: XІII. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 198-208.
12. Зеліско Н. Б. Інноваційний потенціал аграрних підприємств України в умовах євроінтеграції. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / редкол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. Хмельницький: ХНУ, 2021. С.154-157.
13. Zelisko N. Current state of foreign investment in Ukrainian agriculture. Аграрна економіка. 2021. Т. 14, № 3-4. C. 109-115.
14. Зеліско Н., Василина О. Оцінка ризиків продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану. Аграрна економіка. 2022. Т. 14, № 1-2. C. 3-8.
15. Mahiiovych R., Zelisko N. Increasing the competitiveness of agricultural enterprises in conditions of economic risks. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 1. P. 385-392.