Наталія Василівна Маркович – кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У 2004 році з відзнакою закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з фінансів і кредиту.

З 2008 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» на тему «Напрями розвитку аграрних формувань та шляхи підвищення їх економічної ефективності».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації в Львівському національному університеті ім. і. Франка (кафедра статистики, довідка № 2301-В від 19.05.2016 р., 11.04.–11.05.2016 р.).

У 2018 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі в м. Кельце (Польща, 14.05.–14.11.2018 р.). Тематика підвищення кваліфікації: «Вивчення досвіду організації навчально-методичної і наукової роботи».

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі. Самостійна робота», 6 кредитів ЄКТС, 01.06.2020–26.06.2020, сертифікат ПК 00493735/000218-20.

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище», 6 кредитів ЄКТС, 04.02.2021–19.03.2021, сертифікат ПК 00493735/000657-21.

Пройшла курс англійської мови рівня B2 у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка». Тривалість курсу – 84 год. (12.05.2021–07.09.2021), сертифікат ОД 02071010/0884-21.

Читає навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр»: «Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності», «Економічний аналіз та ринкові дослідження», «Аналіз господарської діяльності та проєктний аналіз», «Торговельне підприємництво»; для студентів ОС «Магістр»: «Бізнес-процеси та бізнес-комунікації».

Керівник студентського наукового гуртка «Підприємництво: інновації та аналітика».

Основні напрями наукових досліджень: особливості функціонування аграрних формувань Львівщини та перспективи їх розвитку, інвестиційне забезпечення АПК регіону, проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-6725-1355.

Індекс Гірша у Google Академія – 2.

Основні публікації:

 1. Березівський П. С., Маркович Н. В. Напрями розвитку аграрних формувань та шляхи підвищення їх економічної ефективності: монографія. Львів: Український бестселер, 2012. 188 с.
 2. Маркович Н. В. Досягнення прибутковості у сільськогосподарському виробництві Львівщини як передумова подолання кризових явищ в АПК. Вісник Запорізького національного університету: економічні науки. Запоріжжя, 2013. С. 36–40.
 3. Маркович Н. В. Регіональні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Львівщини в умовах глобалізації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. Вип. 1 (27). Житомир: ЖДТУ, 2014. С. 200–210.
 4. Маркович Н. В. Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних формувань Львівщини. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. № 22. 2015. С. 43–50.
 5. Маркович Н.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: колективна монографія / за заг. ред. Я. С. Янишин. Львів, 2016. С. 198–204.
 6. Маркович Н. В. Особисті селянські господарства Львівщини: продуктивність, ефективність, перспективи. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Економіка. Т. 21. Вип. 8(50). 2016. С. 41–46.
 7. Губені Ю. Е., Маркович Н. В. Ставлення до підприємництва та його проявів. Економічна реформа очима села: 20 років потому: результати та аналіз повторного соціологічного опитування: монографія / за ред. проф. Губені Ю. Е. Львів: НВФ «Українські технології», 2017. С. 47–54.
 8. Markovych N. Trends of development of financial and economic efficiency of agrarian enterprises in Lviv region under globalization conditions. Agrarian economy. 10 (3-4). 2017. Р. 38–47.
 9. Земельні очікування селян: результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин / Ю. Е. Губені, В. Р. Крупа, Н. В. Маркович та ін.; за ред. проф. Губені Ю. Е. Львів: Растр-7, 2018. 72 с.
 10. Markovych N. V. Private peasants’ farms of Lviv region: modern challenges and dominants of development. International Humanitarian University Herald. Economics and Management. Volume 30. 2018. P. 52–55.
 11. Маркович Н. В. Організаційно-економічне обґрунтування виробництва цукрових буряків у особистих селянських господарствах Львівщини. Бізнес-навігатор. № 6(55). 2019. С. 19–24.
 12. Маркович Н. В. Торгово-промислова палата Львівщини в системі факторів розвитку підприємництва. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. № 26. 2019. С. 61–65.
 13. Губені Ю. Е., Маркович Н. В. Бізнес-план овочівництва в особистих селянських господарствах. Від ідеї – до бізнесу: практичний посібник (теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємницької діяльності) / за заг. ред. Янишина Я. С., Марків Г. В. Кам’янка-Бузька: КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня». 2020. С. 284–298. (0,72 д. а., у т. ч. 0,47 д. а. Маркович Н. В.).
 14. Маркович Н. В. Бізнес-план виробництва столового буряка в особистих селянських господарствах. Від ідеї – до бізнесу: практичний посібник (теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємницької діяльності) / за заг. ред. Янишина Я. С., Марків Г. В. Кам’янка-Бузька: КП «Кам’янка-Бузька районна друкарня». 2020. С. 357–372. (0,75 д. а.).