Василина Орися Романівна – кандидат економічних наук, доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

Кандидат економічних наук з 2005 року.

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії присвоєно у 2012 році.

Призначена на посаду доцента кафедри економіки з 2018 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 25 років, у тому числі у даному закладі – 19 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Економічна теорія», «Цифрова економіка», «Економічне обґрунтування та управління проєктами», «Потенціал підприємства».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування агропродовольчого ринку, фізична економія в контексті глобальних стратегій України, перспективи ринку органічної продукції, економічна безпека аграрних підприємств, антикризова стратегія діяльності підприємств.

Керує студентським науковим гуртком «Економіст».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

У 2021 році пройшла підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, а також можливості інтегрування різних систем і платформ у єдине віртуальне навчальне середовище».

У 2023 р. пройшла навчання з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (сертифікат № GDTfE-04-Б-04509, 31.10. – 13.11.2022 р.).

Навчально-методичні та наукові публікації

Має близько 90 публікацій, з них 70 наукових та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID: 0000-0003-2124-3792.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 3.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fV2Y_JAAAAAJ&hl=uk

Основні публікації:

 1. Vasylyna O. Advantages of cooperation in the organic sphere. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». 2023. № 1. DOI: https://doi.org/ 10.25313/2520-2294-2023-1-8559.
 2. Danylkiv Kh., Sadura O., Vasylyna O. Features of the formation of the anti-crisis strategy of enterprises in the conditions of an unstable external environment. Ефективна економіка. 2022. № 7. URL: http://www.nayka.com.ua. (Index Copernicus)
 3. Зеліско Н.Б., Василина О.Р. Оцінка ризиків продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану. Аграрна економіка. 2022. № 1-2. С. 3-8. (Index Copernicus)
 4. Danylkiv Kh., Sadura O. and Vasylyna O. The role of swot analysis in substantiation prospects for the development of the oil and gas production enterprise. Ефективна економіка. 2021. Т. 12, № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9727. DOI: https://doi.org/ 10.32702/2307-2105-2021.12.83. (Index Copernicus)
 5. Василина О.Р., Зеліско Н.Б. Оцінка гарантування економічної безпеки аграрних підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 2, Част. 1. С. 196-201. (Index Copernicus)
 6. Василина О.Р., Зеліско Н.Б., Булик О.Б. Формування ринку земельних ресурсів у контексті економічної безпеки. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2020. Т. 25. Вип. 4(83). С. 27-31. (Index Copernicus)
 7. Zelisko N., Kolach S., Magijovych R., Vasylyna O. Influence of marketing instruments on the formation and use of marketing potential of agricultural enterprises. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 3. 2020. P. 663-669. (Web of Science)
 8. Vasylyna O., Zelisko N., Kolach S. Development and security agrosector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms of their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 2. 368 p.
 9. Василина О.Р., Колач С.М. Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України XXI століття. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного університету. 2018. Т.11, № 1-2. С. 94-99. (Index Copernicus)
 10. Василина О.Р., Нестерович А.В. Прогностичні виміри фізичної економії і глобальні стратегії України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2016. С. 57-61.
 11. Василина О.Р., Зеліско Н.Б., Булик О.Б. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС: у 2 т. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колект. моногр. / за заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Т. 1. 416 с.
 12. Василина О.Р., Магійович Р.І. Забезпечення продовольчої безпеки держави на базі доробку фізіократичної економіко-філософської думки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2014. Вип. 21/1. С. 216-221.
 13. Наконечний Р., Корчинський І., Васільєва О., Василина О. Філософсько-світоглядні та економічні основи української школи фізичної економії: навч. посіб. Львів: ЛНАУ, 2013. 215 с.