Ольга Володимирівна Федик – кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого.

У 2003 році закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

У 1999–2006 рр. – офіс-менеджер у ПП «Інтердрафт» та спеціаліст з обліку в ТОВ «Альфа-Нафта» (філія №21 «Львівська»).

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми залучення в обіг товарних ресурсів сільськогосподарської продукції господарств населення» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2016 року – старший викладач, а згодом в.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого ЛНАУ.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» – «Адміністративний менеджмент», «Стратегічне управління та управління інноваціями»; ОС «Магістр» – «Антикризовий та ризик-менеджмент», «Публічне адміністрування».

У 2019 році пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Основні напрямки наукових досліджень: соціально-економічний розвиток сільських територій; функціонування та розвиток малих форм господарювання в АПК; адміністративне та антикризове управління.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-5996-2103.

Індекс Гірша в Google Академія – 2.

Основні публікації:

Федик О.В. Теоретичні і концептуальні засади розвитку господарств населення як суб’єктів аграрного сектору економіки. Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України : колективна монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. Дніпро : Пороги, 2017. П. 1.7. С. 95-108.

Федик О.В. Економічні чинники розвитку підсобних господарств населення. Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Полтава : ПНТУ, 2013. № 5 (42). С. 74-78.

Федик О.В. Методичні підходи до вибору каналів збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Львів : ЛДУВС, 2014. Вип. 2. С. 128-133. (Серія економічна).

Федик О.В. Особливості розвитку товарного виробництва продукції тваринництва у домогосподарствах України. Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. Львів : Видавництво ЛКА, 2014. Вип. 17. С. 131-134.

Федик О.В. Принципи організації та методи регулювання збуту сільськогосподарської продукції господарствами населення. Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. Львів : Видавництво ЛКА, 2014. Вип. 46. С. 147-151. (Серія економічна).

Федик О.В. Інтеграційний механізм розвитку системи збуту сільськогосподарської продукції господарств населення. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2017. С. 25-29.

Федик О.В. Напрямки державної підтримки господарств населення. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2018. С. 37-39.

Федик О.В., Борисюк В.С. Організаційно-економічні важелі та адміністративні методи регулювання реалізації сільгосппродукції господарств населення в контексті організаційно-економічного механізму управління збутом цієї продукції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. Львів, 2020. №27. С. 53-57.