Юрій Едвардович Губені – доктор економічних наук, професор, академік УАЕН, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Закінчив із відзнакою Львівський сільськогосподарський інститут (1986 р.) за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація економіста-організатора сільськогосподарського виробництва. 1989 року у Житомирському СГІ пройшов програму підготовки керівних кадрів.

Працював головним економістом сільськогосподарського підприємства на Волині (1986–1990 рр.).

З 1990 р. – на науково-педагогічній роботі: спочатку на посаді викладача-стажиста, з 1991 р. – асистента.

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Організаційно-економічне обґрунтування виробництва і реалізації молока в приміській зоні м. Львова».

У 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Розвиток аграрної реформи і аграрної політики у Чеській Республіці у постсоціалістичний період».

З 2005 до 2018 р. – завідувач кафедри права і підприємництва.

У 2007 р. присвоєно вчене звання професора.

З 2018 р. – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Закінчив докторантуру (2003 р.). Пройшов науково-педагогічні та науково-практичні стажування у США (Farm Business & Production Management, NTCC, 1995), Чеському сільськогосподарському університеті (1994 р., 2014 р.) міжнародній організації CCB, Швеція (2006 р.), Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща). Був учасником Стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда (Варшавський університет / SGSW, 2001). Пройшов підготовку та отримав сертифікат Регіонального консультанта з регуляторної реформи (USAID /DAI incorporation, 2003).

Керував низкою дослідницьких проєктів: «Економічна реформа – очима села» (МФ «Відродження», 1996 р.), «Запровадження в аграрних вищих навчальних закладах навчального курсу “Організація агробізнесу”» (МФ «Відродження», 1999 р.). Регіональний консультант Програми BizPro (USAID / DAI, 2002–2005 рр.). Останніми роками був керівником дослідницьких проєктів «Економічна реформа – очима села: 20 років потому», «Земельні очікування села», «Дослідження соціально-економічного портрета і комерційної поведінки покупців РСП “Шувар”». Бере участь у консультуванні низки підприємств та ОТГ.

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі»

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготував 8 кандидатів економічних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 зі захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Керівник наукової школи «Формування механізмів соціально-економічного розвитку сільських територій» (ЛНАУ, 2016–2021 рр.).

Член редколегій наукових журналів «Аграрна економіка» (м. Львів), Pragenicia Oeconomics (м. Прага, Чеська Республіка), член редколегії наукового періодичного видання «Вісник Львівського національного аграрного університету» (Серія «Економіка АПК»).

Член Спілки економістів України, ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», академік (дійсний член) Української академії економічних наук.

Викладає навчальні дисципліни: «Підприємництво і бізнес-культура», «Організація агробізнесу», «Організація торгівлі і торгових підприємств», «Венчурне підприємництво», «Програмування бізнес-розвитку громад».

Основні напрями наукових досліджень: аграрна економіка, аграрна політика, підприємництво і агробізнес.

Автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць та понад 60 науково-популярних і публіцистичних матеріалів.

ORCID ID: 0000-0002-1842-8975.

Індекс Гірша в Google Scholar – 12.

Основні публікації:

  1. Губені Ю. Е., Ціолковська С. І. Розвиток та активізація зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 216 с.
  2. Губені Ю. Е., Крупа В. Р., Оліщук П. О. Земельні очікування селян: результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин: в рамках договір. н.-д. проєкту «Соціологічний моніторинг проблем землекористування у вибраних селах» / Львів. нац. аграр. ун-т, екон. ф-т, каф. права і підприємництва, каф. підприємництва, торгівлі та бірж. діяльності; за ред. проф. Губені Ю. Е. Львів: Растр-7, 2018. 71 с.
  3. Hubeni Y., Krupa V., Krupa O., Raiter N. (2020). Globalization and Local Determinants of HORECA Customers Market Behavior in the Wholesale Food Market. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. № 20(35) (1). S. 25-39. URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.1.3.
  4. Hubeni Y., Krupa V., Krupa O., Tsiolkovska S. (2020). Foreign Economic Vector of Agribusiness Enterprises Activity of the Western Region of Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. № 20(35) (4). S. 52-70. URL: https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.
  5. Губені Ю. Е., Костецька І. І. Кейс-метод у вивченні основ підприємництва: навч. посіб.-практикум для студентів ОКР «Бакалавр» ВНЗ III-IV рівнів акредитації; Львів. нац. аграр. ун-т. Львів: [б. в.], 2017. 104 с.
  6. Губені Ю. Е., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін: монографія. Львів: Українські технології, 2016. 184 с.
  7. Губені Ю. Е. Підприємництво: навч. посіб. для студ. екон. спец. ОКР «Бакалавр» та «Магістр» у ВНЗ аграр. профілю III-IV рівнів акредитації. Львів: Українські технології, 2012. 568.
  8. Губені Ю. Е. Аграрна реформа у Чеській Республіці: від «оксамитової революції» до європейської інтеграції. Приклад гідний наслідування. Львів: Українські технології, 2002. 368 c.