Ганна Володимирівна Батюк – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У 1988 році закінчила економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

З 1996 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна».

У 2019 р. пройшла піврічне стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Читає навчальні дисципліни для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр»: «Якість і безпека товарів та послуг»; для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»: «Історія та методологія товарознавства», «Товарознавство», «Обґрунтування підприємницьких рішень та підприємницькі ризики», «Товарознавство та основи експертизи товарів».

Основні напрями наукових досліджень: механізм діяльності малих форм господарювання, вдосконалення регуляторного середовища для підприємництва  та інновацій, розвиток аграрного підприємництва та його проблеми, наукові дослідження в області оцінки підприємницького ризику.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0003-1044-1208.

Основні публікації:

 1. Янишин Я. С., Брик Г. В., Батюк Г. В. Алгоритм стратегічного управління страховою компанією на ринку інтернет-послуг. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог інноваційних розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, І. Б. Яціва. Вип. 19. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2019. С. 81.
 2. Батюк Г. В., Мосійчук С. Р. Державна підтримка аграрної сфери. Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доп. V Всеукр. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 68-й річниці від дня народження д. е. н., професора П. С. Березівського (Львів, 4 березня), 2019. С. 160–163.
 3. Губені Ю. Е., Крупа В. Р., Батюк Г. В. та ін. Земельні очікування селян: результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин / за ред. проф. Губені Ю. Е. Львів: Растр-7, 2018. 72 с.
 4. Янишин Я. С., Демедюк Л. В., Брик Г. В., Батюк Г. В. Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 198 с. (3,1 друк. арк.).
 5. Губені Ю. Е., Крупа В. Р., Батюк Г. В. та ін. Економічна реформа – очима села: 20 років потому: монографія. Результати та аналіз повторного соціологічного опитування / за ред. проф. Губені Ю. Е. Львів: НВФ «Українські технології», 2017. 94 с. (0,4 друк. арк.).
 6. Батюк Г.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві. АгроСвіт: наук.-практ. журн. 2017. № 24. С. 56–60. (0,62 друк. арк.).
 7. Янишин Я. С., Батюк Г. В., Брик Г. В. Діяльність малих форм господарювання на ринку зерна: монографія. Львів, Ліга-Прес, 2016. 186 с. (11,6 друк. арк.).
 8. Батюк Г. В. Проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Теоретико-методологічне та економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села: колективна монографія / за заг. ред. Я. С. Янишин. Львів, 2016. С. 554–559. (0,4 друк. арк.).
 9. Батюк Г. В. Поняття та порядок визнання забезпечення у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 8. С. 217–224.
 10. Батюк Г. В. Роль та теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2015. № 22(1). С. 31–37.
 11. Батюк Г. В. Формування системи заходів державного регулювання економічної діяльності на ринку зерна. АгроСвіт: наук.-практ. журн. 2014. № 9. С. 56–60.
 12. Батюк Г. В. Державна підтримка малих форм господарювання: історія та сьогодення. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 68–70.
 13. Батюк Г. В. Економічний зміст та значення збутових операцій у зерновиробництві. Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part B. 2013. November. Vol. 1, іssue 1. P. 92–98.
 14. Батюк Г. В. Особливості визначення критеріїв малих форм господарювання в аграрній сфері. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: Люкс, 2013. № 1 (21). Т. 3. С. 28–35.
 15. Любас Л. О., Батюк Г. В. Тестові завдання для контролю знань студентів спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Управлінський облік»: навчальний посібник. Львів: ЛвЦНТЕІ, 2010. 134 с.
 16. Костирко І. Г., Любас Л. О., Батюк Г. В. Практикум з судово-бухгалтерської експертизи: навчальний посібник. Львів: ПП «Український бестселер», 2011. 75 с.
 17. Любас Л. О., Батюк Г. В. Судово-бухгалтерська експертиза: навчальний посібник. Львів: ПП «Український бестселер», 2011. 180 с.
 18. Батюк Г. В. Сучасні тенденції виробництва і реалізації зерна у Львівській області. Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. 2007. № 14 (2). С. 124–129.
 19. Лізунков Є. М., Дмитерко М. П., Батюк Г. В. Проблеми теорії і практики інтенсифікації сільського господарства України. Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. 2007. № 14(1). С. 116–123.
 20. Лізунков Є. М., Дмитерко М. П., Батюк Г. В. Проблеми реформування та інтенсифікація сільського господарства України. Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. 2006. № 13. С. 216–224