Кафедра тракторів і автомобілів заснована у 1946 році на базі сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту. На ній працювало 3 викладачі, зокрема один кандидат технічних наук. Заняття проводились в одній лабораторії площею 52 м2, обладнаній автомобілем ГАЗ-ММ і трактором СХТЗ-НАТІ. Першим завідувачем кафедри був к. т. н., доцент В. В. Федорченко-Тихий (1948–1952 рр.). Згодом кафедру очолювали к. т. н., доцент С. Ю. Келлер (1952–1953 рр.), доцент О. П. Попов (1953–1957 рр.). У 1957 році завідувачем кафедри став к. т. н., доцент П. В. Аксютін (1957–1969 рр.), який довгий час працював на заводі «Русский дизель». Він започаткував новий напрям у науковій діяльності викладачів та співробітників кафедри – дослідження роботи двигунів за бензинодизельним циклом із двофазною подачею палива. Ці дослідження продовжили С.Ф. Угрин та І.В. Романів, захистивши згодом кандидатські дисертації.
Одночасно з активізацією наукової роботи в цей час відбулося значне покращення матеріально-технічної бази кафедри. Навчальні лабораторії обладнали стендами з вивчення конструкції гальм, випробування і зняття характеристик двигунів внутрішнього згоряння, стендами СТДА-2 та приладами для регулювання паливних насосів високого тиску дизельних двигунів і форсунок. Це суттєво покращило навчальний процес, розширило тематику лабораторних робіт.
У 1969–1981 рр. кафедру очолював к. т. н., доцент М. Ф. Фоменко. Основним доробком його наукової діяльності було дослідження та обґрунтування параметрів гідравлічного регулятора дизельних двигунів. За час керівництва М.Ф. Фоменка поліпшилася матеріально-технічна база аудиторій: встановлено стенд для діагностики технічного стану вузлів переднього моста вантажних автомобілів та їхніх гальмівних систем; розрізи складових частин автомобіля КамАЗ; обладнання для проведення тягових випробувань тракторів у польових умовах.
У період із 1981 по 1985 р. завідувачем кафедри був к. т. н. доцент І. І. Романів, у 1985–1988 рр. – к. т. н., доцент В. І. Кравець. У цей час розпочалося співробітництво кафедри з інститутом «Укравтобуспром» (Львів) та ВНДІ газу (Москва). Одним із основних напрямів цього співробітництва було проведення спільних досліджень із розробки та стендових і дорожніх випробувань газобензинових двигунів сімейства ЗІЛ з газотурбінним наддувом. Над роботою з цієї теми за підтримки головного конструктора газових автобусів к. т. н. Г. В. Скречка впродовж 1988–1995 рр. плідно працювали викладачі Р. Ю. Дацюк, В. І. Кравець, М. М. Фурманов, Б. М. Зварич, Б. П. Кудринецький. У результаті вдалося значно покращити техніко-економічні та екологічні показники двигунів, що працювали на стисненому природному газі. Р. Ю. Дацюк у 1988 р. успішно захистив кандидатську дисертацію із цієї теми. Крім того, під керівництвом В. І. Кравця покращилося оснащення лабораторій конструкціями двигунів внутрішнього згоряння і шасі, вони поповнилися робочими розрізами тракторів Т-150К і Т-150.
У 1990–1996 та 1998–1999 рр. кафедру очолював к. т. н., доцент Р. С. Шевчук. За його безпосередньою участю була створена і оформлена навчальна лабораторія теорії трактора й автомобіля, видана навчально-методична література. Слід відзначити і започаткування та успішне проведення на кафедрі наукових досліджень із механізації знімання та внутрішньогосподарського транспортування плодів із розробкою машин для здійснення цих технологічних операцій. На основі цих результатів аспіранти Р. І. Паславський і О. С. Миронюк захистили кандидатські дисертації, а доц.. Р. С. Шевчук – докторську.
Упродовж 1996–1998 та 1999–2000 рр. посаду завідувача обіймав к.т.н., доцент С. А. Федосенко, а у 2000 році її очолив – к. т. н., доцент С. Й. Ковалишин. Із 2005 року на кафедрі розпочались дослідження з підвищення техніко-економічних показників роботи дизельних двигунів шляхом використання в них як пального ріпаково-метилових ефірів, розроблено комплекс машин для виготовлення такого пального. У 2009 році відбувся перший набір студентів бакалаврського рівня освіти з спеціальності «Автомобільний транспорт», який нараховував 20 осіб. З цього часу кафедра є випусковою з даної спеціальності. В цей період у результаті співпраці з Centrum Szkolenia Motoryzacji “Autoelektronika Kedzia” (м. Познань, Польща) на кафедрі створено першу в Україні Лабораторію мехатроніки автомобілів, обладнану сучасними демонстраційними стендами для вивчення: інтегрованої системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1; системи електронного управління роботою дизельного двигуна Diesla ЕDС «Common Rail»; системи клімат-контроль типу Climatronic; антиблокувальної системи гальм АВS/ASR; системи освітлення автомобілів. Також організована лабораторія діагностики автомобіля, обладнана гідравлічним підіймачем автомобілів LAUNCH 220V TLT-235SB та комплексом обладнання для комп’ютерної діагностики. З 2006 р. на кафедрі діє аспірантура, першим випускником якої був вихованець факультету – В. В. Том’юк.
Із 2015 по 2016 р. завідувачем кафедри був к. т. н., доцент Т. Г. Щур, якого замінив на цій посаді к. т. н., доцент В. В. Шевчук. У цей період під керівництвом д.т.н., професора кафедри Л. В. Крайника був започаткований ще один напрям наукової діяльності, присвячений підвищенню ресурсу кузова автобуса. Важливим аспектом цих досліджень є підвищення корозійної стійкості кузова автобуса під час його експлуатації з врахуванням умов руху, впливу зовнішніх факторів, втомної міцності, забезпечуючи при цьому дотримання нормативних вимог пасивної безпеки. Підсумком цієї роботи є підготовлена до захисту к.т.н., доцентом Д. П. Рубаном докторська дисертація на тему: «Науково-прикладні основи прогностичної оцінки та формування ресурсу кузовів автобусів». В навчальному процесі почали використовуватися сучасні мобільні енергетичні засоби: трактор JOHN DEERE 6630, навантажувач JCB 535-125. За участю студентів наукового гуртка кафедри був змонтований стенд для комп’ютерної діагностики на базі двигуна AHL-1.6 (Volkswagen Passat B5).
З 2023 року кафедру очолює к.т.н., доцент С. М. Хімка. Зараз на кафедрі успішно розвиваються наукові школи під керівництвом д.т.н., професора Любомира Крайника, професора Степана Ковалишина та доцента Романа Шевчука. У результаті цієї наукової роботи спроектований та випробуваний військовий автомобіль – баггі «Мамай», розроблено гібридний привод автомобіля підвищеної прохідності для бездоріжжя. Ведуться наукові дослідження з підвищення експлуатаційних властивостей автомобілів, зокрема підвищення прохідності завдяки роздільному регулюванню тиску в шинах. У навчальному процесі успішно використовується система віддаленого інтерактивного технічного навчання «LCMS ELECTUDE», що дозволяє студентам краще оволодіти конструкцію автомобілів та їх діагностику й обслуговування.

Концепція розвитку кафедри автомобілів і тракторів на 2020–2025 рр.
Колективом кафедри автомобілів і тракторів розроблена Концепція розвитку кафедри на 2020–2025 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, Концепції розвитку Львівського національного університету природокористування.

Місія кафедри
Кафедра автомобілів і тракторів бачить своє призначення у підготовці висококваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно взаємодіють в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною мобільністю і мають попит у роботодавців.

Основна мета кафедри: задоволення зростаючого попиту підприємств автомобільної галузі у підготовці фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з технічної експлуатації, ремонту та комп’ютерної діагностики автотранспортних засобів, логістики та транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, володіють сучасними знаннями щодо предметної галузі, засобами сучасних інформаційних технологій з обслуговування учасників дорожнього руху, навичками ефективного застосування їх на практиці.
Дана мета може бути досягнута на основі:
• збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
• впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
• співпраці зі стратегічними партнерами (автосервісні підприємства, регіональні представництва провідних виробників автомобілів).
Пріоритетним напрямом розвитку кафедри автомобілів і тракторів є забезпечення високого рівня фахової підготовки здобувачів. Кафедра має стати осередком якісної підготовки фахівців у автомобільній галузі, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних проблем галузі завдяки накопиченню інтелектуального досвіду професорсько-викладацького складу кафедри, формуванню корпоративних цінностей, створенню позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.
Із повним текстом стратегії розвитку кафедри автомобілів і тракторів на 2020–2025 рр. можна ознайомитися за посиланням: Стратегія розвитку кафедри АіТ

Освітня діяльність кафедри
Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри автомобілів і тракторів налічує 13 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 2 професори, 6 доцентів та 5 старших викладачів без наукового ступеня.
Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.
Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю здобувачів, рецензують наукові та навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.
Партнери кафедри
ФОП «TOPGEARSAMBIR», МКП «Транс-Екіпаж», ТОВ «Арія Моторс», ПРАТ «Галичина Авто», ТОВ «Автотранс-Дік», ТОВ «Дністер Транс», ТОВ «Ол-Транс Сервіс», ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ТОВ «Сігма-інжиніринг», ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», ТОВ «Алекс со», ТзОВ «ГалАвтосвіт», ТОВ «Вітас», МКС Бетон, ТОВ Львівська філія «НОВА ПОШТА».
Стейкголдери https://drive.google.com/drive/folders/18kU6TT-Ms8CNqQcV0DO2ZtdwXvOEiYYi?usp=sharing
Практичні заняття проходять також у виробничих умовах на базах філій кафедр в ТОВ «Сервісний центр ДІАМАНТ», ТОВ «ФХ Сервіс», ПРАТ «Галичина Авто».
Філії кафедри https://drive.google.com/drive/folders/1EoF8AUXYHATFWU2EPT9bY7O4xECECeAB?usp=sharing
логотипи яких представлено нижче.