НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кафедра агроінженерії та технічного сервісу імені професора Олександра Семковича виконує наукові дослідження в рамках наукової тематики Львівського національного університету природокористування «Розробка проектно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (ДР № 0116U003179). У цих дослідженнях викладачі є виконавцями окремих її підрозділів за напрямами:
1. Проектування технологічних процесів дискретного виробництва, а також виробничих підрозділів (технологічних ліній і дільниць) підприємств.
2. Моделювання та оптимізація технологій, технологічних процесів і технічних засобів у рослинництві та технічному сервісі.
3. Технологічні процеси технічного обслуговування тракторів класу 0,9 в спільному потоці та на спеціалізованих постах.
4. Системи проектування технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур.
5. Технології та обладнання демонтажу та монтажу спряжень з натягом.
6. Методологія структурної оптимізації транспортних систем із застосуванням інформаційних технологій.
7. Оптимізація процесів хімічного захисту рослин в агропромисловому комплексі Західного регіону;

НАУКОВА ШКОЛА

Кафедру ремонту машин очолював к.т.н., доцент О.Д. Семкович, з іменем якого пов’язані подальші вагомі здобутки кафедри. Під його керівництвом отримав розвиток науковий напрям розробки методів оптимізації системи технічного обслуговування та ремонту, було захищено 20 кандидатських і 2 докторські дисертації. У 1988 році О.Д. Семкович захистив докторську дисертацію «Організаційно-технологічна взаємодія сільськогосподарських ремонтних підприємств», ставши першим доктором технічних наук на факультеті, а згодом – професором (1990 р.) і академіком АІНУ (1992 р.), заслуженим діячем науки і техніки України.
Під керівництвом О.Д.Семковича в ЛНАУ діяла спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за двома спеціальностями 05.20.03 – експлуатація, відновлення і ремонт сільськогосподарської техніки та 08.00.23 – організація виробництва (агропромисловий комплекс). У 2001 році відбулася зміна переліку наукових спеціальностей, за якими захищали наукові здобутки школи у спецраді К36.814.03.
Працівники кафедри продовжуючи тематику наукових досліджень, захистили дисертації в рамках тематики наукової школи:
1. Кузьмінський Р.Д. – докторська дисертація «Системно-функціональні засади синтезу технологічних ліній і дільниць ремонту вузлів та агрегатів мобільної техніки рільництва з спеціальності 05.05.11 машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
2. Чухрай В.Є. – кандидатська дисертація
3. Шарибура А.О. – кандидатська дисертація «Управління змістом та часом у проектах з технологічним ризиком (стосовно збирання льону-довгунця)» з спеціальності 05.13.22 – управління проектами
4. Левчук О.В. – кандидатська дисертація «Обґрунтування параметрів процесу розселення подізуса барабанним пневмомеханічним пристроєм» з спеціальності 05.05.11 машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
5. Оліскевич М.С. «Організаційні умови оцінки рівнів ремонтної технологічності колінчастих валів з спеціальності 08.06.01 – Економіка підприємства і організація виробництва (технічні науки)

На кафедрі і в подальшому здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів під керівництвом к.т.н., в.о. проф. В.Є. Чухрая, д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінського спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (аспіранти). Результати наукових досліджень пропагуються у вигляді робочих взірців та діючих моделей на різноманітних виставках, передаються у вигляді рекомендацій виробництву.

До вагомих здобутків кафедри слід віднести: захист 4 докторських дисертацій та 24 кандидатських дисертацій, за останні десять років видано 14 підручників, більше десяти навчальних посібників, 7 монографій, понад 700 наукових статей, отримано понад 50 авторських свідоцтв і патентів.

Головами спеціалізованої вченої ради К36.814.03 при Львівському державному аграрному університеті були доктор технічних наук, академік Семкович О.Д. (1998-2001 рр.) та його учень доктор технічних наук, професор, академік НААН України Сидорчук О.В. (2001-2007рр.), які водночас керували науковими дослідженнями проектування виробничих і інформаційних систем у агропромисловому виробництві та управління ними.
Результати досліджень використовуються у рекомендаціях з формування державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва.
Теперішній керівник наукової роботи – д.т.н., в.о. професора Кузьмінський Р.Д. Він є автором понад 180 наукових праць, у т.ч. 1 монографії, 3 навчальних посібників та 1 підручника. Кузьмінський Р.Д. – був головою спеціалізованої вченої ради К 36.814.03 у Львівському Національному аграрному університеті. Займається дослідженням систем автоматизованого проектування технологічних процесів процесів в технічному сервісі. Був головою редакційної колегії наукових фахових збірників «Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження».

На кафедрі продовжуються наукові дослідження щодо підвищення довговічності сільськогосподарської техніки АПВ, а саме ґрунтообробних сільськогосподарських машин, що передбачає дослідження та аналіз перспективних технологій та засобів для підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробної техніки шляхом використання новітніх матеріалів, які дозволять підвищити ресурсні показники в 1,5-2,5 рази. Розроблено рекомендації щодо використання робочих органів ґрунтообробних машин та їх зміцнення в умовах ґрунтів різних типів, які можуть бути використані працівниками служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового виробництва та дозволяють підвищити ефективність використання робочих органів ґрунтообробних машин в умовах ґрунтів різних типів.

Кафедра співпрацює з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України (смт. Глеваха), Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), Львівською філією УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого (смт. Магерів); навчально-науковим інститутом технічного сервісу Харківського НТУ сільського господарства імені П. Василенка; кафедрами експлуатації й ремонту машин Центральноукраїнського НТУ (м. Кропивницький), технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, а також надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), експлуатації та ремонту автомобільної техніки НУ «Львівська політехніка», виробництва, ремонту й матеріалознавства Національного транспортного університету (м. Київ), інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету, технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь). Міжнародна співпраця налагоджена з навчальними закладами Польщі: інститутом транспорту, двигунів внутрішнього згоряння та екології механічного факультету Люблінської політехніки; з факультетами агробіоінженерії Природничого університету (м. Люблін), інженерії виробництва продукції та енергетики Рільничого університету (м. Краків), транспорту Шльонської політехніки (м. Катовіце), а також кафедрою ремонту, надійності, механізмів, машин, логістичних і хімічних технологій та кафедрою сільськогосподарської техніки Русенського університету Ангела Канева (Республіка Болгарія).

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

При кафедрі діє навчально-наукова лабораторія комп’ютерного моделювання в агроінженерії.
Лабораторія займається моделюванням технічних і технологічних систем в агроінженерії. Досліджуються процеси експлуатації, технічного обслуговування і ремонту машин та обладнання, систем виробництва продукції, технічних засобів виробництва продукції, технічного обслуговування і ремонту машин та обладнання, транспортних процесів з доставки вантажів. Продовжується робота з обґрунтування функцій, параметрів і структури підприємств технічного сервісу АПК і суміжних промислових підприємств. Головні досягнення лабораторії стосуються імітаційного моделювання процесів технічного обслуговування тракторів розроблено комп’ютерні програми в середовищах Python, АnyLogic, Simulink, а також з допомогою власних розроблених комп’ютерних програм.
Відповідно до її призначення було виконано такі навчально-науково-дослідні роботи:
- виконано моделювання і запропоновано пневматичний манометричний метод контролю витрат рідини через сопла розпилювачів, що забезпечує можливість автоматизації процесу за мінімальних затрат часу і високої продуктивності контролю;
- проаналізовано складові проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур; представлено загальну схему методики узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур; застосовано методи статистичного імітаційного моделювання для врахування сукупного впливу некерованих та стохастичних складових проектного середовища на своєчасність робіт та ефективність реалізації цих проектів; це дало змогу врахувати вплив стохастичних чинників проектного середовища та отримати функціональні показники у ймовірнісному виразі; виконано комп'ютерні експерименти;
- вирішена актуальна науково-практична проблема підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів у транспортно-технологічних системах доставки вантажів; обґрунтовано науково-методичні основи впорядкування та узгодження циклічних матеріальних й інформаційних потоків; розроблено методологію структурної оптимізації транспортних систем із застосуванням ознак сумісності логістичних операцій;
- забезпечено належну роботу наукового гуртка кафедри «Моделювання машин процесів і систем АПВ».
- виконано впровадження результатів НДР на підприємствах Львівської області.
Науковий доробок кафедри за темами дослідження представлений в наукових статтях, у т. ч. які індексуються в наукометричних базах Scopus, у доповідях на міжнародних наукових конференціях.
На кафедрі виконуються наукові дослідження, тематика яких адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб у галузі агроінженерії. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі.
Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

До науково-дослідної роботи кафедри залучаються кращі студенти факультету. При кафедрі діють студентські наукові гуртки. Гуртківці кафедри беруть участь в олімпіадах і різних конференціях, в яких займають призові місця.
Підтримуються наукові зв’язки з навчальними та науково-дослідними закладами Польщі.
При кафедрі створені філії в ТОВ «Компанія ЛАН», Стрийському фаховому коледжі ЛНУП, ННДЦ ЛНУП, які є базою для проведення лабораторно-практичних занять та проходження виробничих практик для студентів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій.
Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь в роботі та журі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Агроінженерія» та «Автомобільний транспорт», а також є переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів та олімпіад.
При кафедрі працює студентський науковий гурток з моделювання технологічних процесів технічного сервісу (керівники: д.т.н., Кузьмінський Р.Д.). Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах із інформаційних систем та технологій.

Переможці та призери Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2022-2023 н. р. – Трохимчук Андрій Юрійович, призер ΙΙ етапу проведення конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Агроінженерія», диплом за ІІІ місце (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2022-2023 н. р. – Щербатий І.В. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Агроінженерія» Львівський національний університет, факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій, кафедра агроінженерій та технічного сервісу ім. проф. О. Семковича (науковий керівник: к.т.н., доцент В.В. Буртак);
2022/2023 н.р. – Венгер Олег (Ат-21) призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» за напрямом «Сервісна інженерія», диплом ІІІ ступеня (науковий керівник: к. т. н., в.о доцента В.І. Рис);
2020-2021 н. р. – Адамович І.В., призер Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу “Аграрні науки та продовольство” за напрямом ”Агроінженерія ”, Миколаївський національний аграрний університет, диплом І ступеня (науковий керівник: к.т.н., доцент В.В. Буртак, к.т.н., доцент Р.В.Гуменюк );
2020-2021 н. р. – Нагодзина А.А., участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Харчові технології» Національний університет харчових технологій (науковий керівник: к.т.н., доцент В.В. Буртак);
2020-2021 н. р. – Городецький І.І., призер Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу “Аграрні науки та продовольство” за напрямом ”Агроінженерія ”, Миколаївський національний аграрний університет, диплом І ступеня (науковий керівник: к.т.н., доцент В.В. Буртак, к.т.н., доцент Р.В.Гуменюк );
2019-2020 н. р. – Городецький І.І., Павлат П.Ю., призер Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 208 - Агроінженерія, Миколаївський національний аграрний університет, диплом ІІІ ступеня (науковий керівник: к.т.н., доцент В.В. Буртак, к.т.н., доцент Р.В.Гуменюк );
2018/2019 н. р. – Витвицький С.О., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Автомобілі та автомобільне господарство» (Національний транспортний університет), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2018/2019 н. р. – Джигановський І.С., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» (м. Мелітополь, ТДАТУ), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2017/2018 н. р. – Витвицький С.О., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Автомобілі та автомобільне господарство» (Національний транспортний університет), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2017/2018 н. р. – Доманюк П.Ю., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» (м. Мелітополь, ТДАТУ), диплом ІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2017/2018 н. р. – Проців А.І., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Автомобілі та автомобільне господарство» (Національний транспортний університет), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2016/2017 н. р. – Павлюк І.І., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Автомобілі та автомобільне господарство» (Національний транспортний університет), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2016/2017 н. р. – Павлюк І.І., призер всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Транспорт» секція «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» (м. Харків, ХНАДУ), диплом за ІІІ місце (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);
2015/2016 н. р. – Павлюк І.І., призер ΙΙ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Автомобілі та автомобільне господарство» (Національний транспортний університет), диплом ІІІ-го ступеня (науковий керівник: к. т. н., доцент А. О. Шарибура);

Перелік опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників
1. Барабаш Р.І., Шарибура А.О., Рис В.І. Системно технологічні засади обґрунтування виробничої структури пунктів технічного обслуговування мобільних енергетичних засобів. / Монографія. 2023. 130с. Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету природокористування. (протокол № 2 від 01 листопада 2023 р.).
2. Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lub P., Głowacki S., Sharybura A.O., Tryhuba I., Kucher 0., Mykhailova L., Rud A. Planning of soil-based processes based on modeling. Monograph. Warszawa: 2020. 138 р.
3. Снітинський В.В., Богуслаєв В.О., Дринча В.М., Ковалишин С.Й., Флис І.М., Миронюк О.С., Шарибура А.О., Луб П.М., Дерпак О.В., Грех О.В. Англійсько-українсько-російський словник словоскорочень з аграрної інженерії. за заг. ред. В.В. Снітинського, В.О. Богуслаєва та В.М. Дринчі. Київ: АртЕк, 2018. 452 с.
4. Кузьмінський Р.Д., Шарибура А.О. Технічний сервіс. Ремонт електрообладнання автомобілів і тракторів : навч. посібн. навч. посібн. Львів: СПОЛОМ, 2017. 376 с.
5. Кузьмінський Р.Д., Крупич О.М. Шиноремонтні роботи: Навчальний посібник. Львів: Афіша, 2006. 191 с.

Перелік публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science
1. Y. Royko, Y. Fornalchyk, I. Kernytskyy O. Hrytsun R. Bura, P. Osinski, A. Markiewicz, T. Wierzbicki R. Barabash. Public Transport Prioritization and Descriptive Criteria-Based Urban Sections Classification on Arterial Streets. Sustainability 2023, 15, 2363. https://doi.org/10.3390/su15032363.
2. Hlinenko, L.; Fast, V.; Yakovenko, Y.; Trach, R.; Wierzbicki, T.; Szymanek, S.; Leśniewska, A.; Daynovskyy, Y.; Rys, V.; Koda, E. Solving Some Graph Problems in Composite 3D Printing Using Spreadsheet Modeling. J. Compos. Sci. 2023, 7, 299. https://doi.org/10.3390/jcs7070299.
3. Y. Fornalchyk, E. Koda, I. Kernytskyy, O. Hrytsun, Y. Royko, R. Bura, P. Osiński, R. Barabash, R. Humenuyk, P. Polyansky. The impact of vehicle traffic volume on pedestrian behavior at unsignalized crosswalks. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 2023, 22(2), pp. 201–219.
4. Tryhuba A., Krupych S., Krupych O., Horodetskyy I. The Method of Substantiating the Configuration of Technical Resources in Walnut Harvesting Projects: International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2022, 2022-November, pp. 402–405
5. Information-analytical system of plants harvesting project management. P. Lub, A. Sharybura, L. Sydorchuk, A. Tatomyr, V. Pukas, M. Cupial. Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020): Vol. 1 Slavsko, 2020. рp. 244-253.
6. The information technology use for studying the impact of the project environment on the timelines of the crops harvesting projects. Lub P., Pukas V., Sharybura A., Chubyk R. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 324-333.
7. Applied software of planning of mechanized works in agricultural enterprises. Kudrynetskyi R., Dnes V., Krupych S., Skibchyk V., Krupych O., Sharybura A. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Asian Research Publishing Network (ARPN). All rights reserved: Vol. 16, NO.21, NOVEMBER 2021. рp. 2246-2252.
8. Modelling of the technological systems projects of harvesting agricultural crops. Lub P., Sharybura A., Pukas V., Lysiuk O. 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine, 2019. P. 19–22.
9. Кузьмінський Р., Барабаш Р. Organizational and technological compatibility of the technological processes of second and third line maintenance of KhTZ-3522 tractors. Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering, BIO Web of Conferences 10, 02015 (2019) P. 1–8. Engineering and Technology. doi: 10.1051 / bioconf / 20181002015.
10. Snitynskyy V., Kernytskyy I., Diveyev V., Burtak V., Humenyuk R. Dynamic properties of screw-bolts connections of sowing machine / Snitynskyy V., Kernytskyy I., Diveyev V., Burtak V., Humenyuk R.// Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 2019, 28(4), P. 584-593
11. DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.4.8 (Scopus)
12. B. Diveyev, H. Cherchyk, O. Horbay, I. Kernytskyy, V. Burtak. DVA for the MEMS Devires / B. Diveyev, H. Cherchyk, O. Horbay, I. Kernytskyy, V. Burtak/ Materials 15th International Conference “Perspective technologies and methods in mems design” (Polyana (Zakarpattya)), 22 – 26 May 2019). Polyana-Svalyava (Zakarpattya). Ukraine. 2019. P. 52-55. (Scopus).

Перелік отриманих патентів та інших охоронних документів, що стосуються теми дослідження
1. Засіб для механізованого поштучного садіння зубків часнику:Україна: МПК А01С 7/16. № и 202301205; заявл. 18.03.2023. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Крупич С.О., Петриця В.Т., Думич В.В.);
2. Механізм керування пальцями вилки:пат. 152318 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202202551; заявл. 18.07.2022, опубл. 11.01.2023. Бюл. №2. 4 с. (автори: Семен Я.В., Сало Я.М., Крупич О.М., Мазурак М.В., Семен О.Я., Крупич С.О.);
3. Механізм керування пальцями вилки: пат. 152318 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202202551; заявл. 18.07.2022, опубл. 11.01.2023. Бюл. №2. 4 с. (автори: Семен Я.В., Сало Я.М., Крупич О.М., Мазурак М.В., Семен О.Я., Крупич С.О.);
4. Засіб для механізованого поштучного садіння зубків часнику: пат. 154237 Україна: МПК А01С 7/18. № и 202301205; заявл. 23.03.2023, опубл. 25.10.2023. Бюл. №43. 4 с. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Крупич С.О., Петриця В.Т., Думич В.В.);
5. Фомувальна головка із комбінованою поверхнею: пат. 148782 Україна: МПК В30В 11/24. № и 202102345; заявл. 05.05.2021, опубл. 15.09.2021. Бюл. №37. 5 с. (автори: Левко С.І., Крупич О.М., Семен Я.В., Буртак В.В., Крупич С.О.);
6. Вилка саджалки часнику: пат. 149690 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202102350; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. №48. 5 с. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Гошко З.О., Крупич С.О., Махоркіна Т.А., Левчук О.В.
7. Вилка саджалки зубків часнику: пат. 149689 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202102344; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. №48. 5 с. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Левко С.І., Паславський Р.І., Крупич С.О., Рис В.І.)
8. Патент №147731 МПК А01В 43/00. Машина для вибирання з поля стрижнів капусти (Україна) –№ и 202007636; Заявл. 30.11.2020. Опубл. 09.06.2021. Бюл. №23 –( автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Левко С.І., Крупич С.О., Банга В.І., Буртак В.В., Скібчик В.І.);
9. Фомувальна головка із комбінованою поверхнею: пат. 148782 Україна: МПК В30В 11/24. № и 202102345; заявл. 05.05.2021, опубл. 15.09.2021. Бюл. №37. 5 с. (автори: Левко С.І., Крупич О.М., Семен Я.В., Буртак В.В., Крупич С.О.);
10. Вилка саджалки часнику: пат. 149690 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202102350; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. №48. 5 с. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Гошко З.О., Крупич С.О., Махоркіна Т.А., Левчук О.В.);
11. Вилка саджалки зубків часнику: пат. 149689 Україна: МПК А01С 7/16. № и 202102344; заявл. 05.05.2021, опубл. 01.12.2021. Бюл. №48. 5 с. (автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Левко С.І., Паславський Р.І., Крупич С.О., Рис В.І.);
12. Патент №147082 МПК А01С 7/16. Вилка садильного апарата (Україна) –№ и 202007640; Заявл. 30.11.2020. Опубл. 07.04.2021. Бюл. №14 –( автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Семен О.Я., Левко С.І., Крупич С.О., Кудринецький Р.Б., Днесь В.І.);
13. Патент №137149 МПК А01С 7/16. Вилка ланцюгово-плунжерного садильного апарату (Україна) –№ и 201902423; Заявл. 12.03.2019. Опубл. 10.10.2019. Бюл. №19 –( автори: Семен Я.В., Семен О.Я., Тисовський Т.І., Яворів А.І.);
14. Патент №137163 МПК А01В 41/04. Бральний апарат машини для видалення з поля стрижнів капусти (Україна) –№ и 201902660; Заявл. 19.03.2019. Опубл. 10.10.2019. Бюл. №19 (автор Семен Я.В.);
15. Патент №137178 МПК А01В 43/00. Машина для видалення з поля стрижнів капусти (Україна) –№ и 201902928; Заявл. 25.03.2019. Опубл. 10.10.2019. Бюл. №19 ( автор Семен Я.В.);
16. Патент №138615 МПК А01С 7/18. Спосіб механізованого поштучного садіння зубків часнику (Україна) –№ и 201904349; Заявл. 22.04.2019. Опубл. 10.12.2019. Бюл. №23 –( автори: Семен Я.В., Семен О.Я., Яворів А.І., Тисовський Т.І.);
17. Патент №139081 МПК А01D 46/26. Петля-захват струшувача плодів (Україна) –№ и 201904341; Заявл. 22.04.2019. Опубл. 26.12.2019. Бюл. №24 –( автори: Крупич О.М., Шевчук Р.С., Семен Я.В., Гошко З.О., Левко С.І., Крупич Р.О., Банга В.І., Буртак В.В.);
18. Патент №129802 МПК А01С 5/00. Пристрій для подавання зубків саджалки часнику (Україна) –№ и 201805712; Заявл. 22.05.2018. Опубл. 12.11.2018. Бюл. №21 –( автори: Семен Я.В., Семен О.Я., Кузенко Д.В.);
19. Патент №117499 МПК А01C 7/16. Садильний апарат машини для садіння часнику (Україна) –№ и 201700873; Заявл. 31.01.2017. Опубл. 26.06.2017 р. Бюл. №12. (автори: Семен Я.В., Семен О.Я., Кузенко Д.В.);
20. Патент №117501 МПК А01С 7/20. Пристрій для орієнтованої подачі зубків часнику (Україна) –№ и 201700876; Заявл. 31.01.2017. Опубл. 26.06.2017. Бюл. №12 –( автори: Семен Я.В., Семен О.Я., Кузенко Д.В., Здобицький А.Я.);
21. Патент №117567 МПК А01С 5/08. Саджалка часнику (Україна) –№ и 201701310; Заявл. 13.02.2017. Опубл. 26.06.2017. Бюл. №12 –( автори: Семен Я.В., Крупич О.М., Кузенко Д.В., Семен О.Я., Пришляк О.Ф.);
22. Знімач з керованими захоплювачами: пат. України на корисну модель № 111533, В27/00, В23Р 19/02. № u201605582; заявл. 23.05.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
23. Спосіб відновлення підшипників кочення: пат. України на корисну модель № 46250, В23Р 9/00. № u200907166; заявл. 09.07.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
24. Знімач для демонтажу з валів деталей, встановлених з натягом: пат. України на корисну модель № 36873, В25В 27/02. № u200806992; заявл. 20.05.2008; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21.
25. Вилка саджалки часнику: пат. України на корисну модель № 149690, МПК А01С 7/16 (2006.01). № u202102350; заявл. 05.05.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

Перелік основних науково-організаційних і науково-методичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо)
1. Навчальний семінар з представниками фірми WIX «Сучасність та перспективи розвитку фільтрувальних елементів» (23 жовтня 2018 р., Львівський національний аграрний університет).
2. Навчально-практичний семінар з представниками фірми ТзОВ «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» «Особливості конструкції фільтрів для сільськогосподарської техніки» (06 березня 2019 р.).
3. Навчально-практичний семінар з представниками фірми ТОВ «Кастрол Україна» «Мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки» (06 березня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
4. Науково-практичний семінар «Перевірка та регулювання кутів розвалу-сходження коліс автомобілів за допомогою обладнання компанії WMS Wagner GmbH» (23 травня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
5. Навчально-методичний семінар з керівником відділу збуту ТзОВ «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» «Сучасні тенденції у виробництві та експлуатації фільтрів, фільтраційних елементів і фільтраційних картриджів для очистки повітря, моторної оливи й палива фірми «WIX»» (10 грудня 2019 р., Львівський національний аграрний університет).
6. Навчально-практичний семінар з представниками фірми HORSCH «Особливості електронного управління сівалками фірми HORSCH» (11 листопада 2020 р., Львівський національний аграрний університет).
7. Березень 2023 р. Представники компанії «Цепелін Україна» Ігор Кандирін та Олександр Шевчук провели чергове практичне заняття зі студентами факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Його тематика була присвячена визначенню та аналізу експлуатаційних показників роботи тракторного двигуна. Об’єктом випробувань був двигун трактора JOHN DEERE 6630.
8. 15 по 17 березня 2023 р. на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Семковича О.Д. було проведено конкурс студентських наукових робіт, з таких спеціальностей як: агроінженерія, сервісна інженерія та галузеве машинобудування.
9. 30.03.2023 року на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» представниками компанії «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» (Олег Продеус та Владислав Грищук) проведено семінар, метою якого було ознайомити студентів із діяльністю провідних світових виробників фільтруючих елементів – MANN+HUMMEL та WIX Filters UA.
10. Кітень 2023 р. На кафедрі агроінженерії та технічного сервісу ім. О.Д.Семковича Львівського НУП відбулася чергова зустріч зі стейкголдерами – компанією «Роботизовані агросистеми». Дана компанія є найбільшим оператором з професійного надання послуг дронами-обприскувачами не лише на території України, а й Європи.
11. року на кафедрах агроінженерії та технічного сервісу машин, автомобілів і тракторів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП компанією ДП «Роберт Бош Продакшн Україна» було проведено низку заходів для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт».
12. 16 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. професора Семковича О.Д. в on-line режимі прийняли участь у обговоренні освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» разом із представниками академічної спільноти, роботодавцями та здобувачами вищої освіти Львівського НУП.
13. Червень 2023 р. Практичні заняття з підготовки агродронів до роботи, основними правилами обслуговування, керування технологічним процесом внесення засобів захисту на с.г культури. Заняття провели представники компанії «Роботизовані Агроситеми», яка володіє найбільшим флотом дронів-обприскувачів в Європі.
14. 12 вересня 2023 року викладачі, працівники та студенти факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій за ініціативою нашої кафедри відзначали 86-річницю від дня народження видатного вченого в галузі експлуатації сільськогосподарської техніки, академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук, професора, свого вчителя, засновника теорії ремонтно-відновних процесів Олександра СЕМКОВИЧА.
15. 26.10.2023 року на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» директором ТзОВ «АIRPAD» Михайлом Петришаком проведено ознайомлювальну лекцію на тему «Допоміжна пневмопідвіска на легкий комерційний транспорт».
16. 14.11.2023 у кафедрою агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Олександра Семковича, факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» організовано поїздку у ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», що спеціалізується на регенерації стартерів як до автотранспортних засобів так і до спеціалізованого транспорту.
17. Листопад 2023р. року на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» представниками компанії «MANN+HUMMEL Filtration Technology Ukraine» (Олег Продеус) проведено семінар, метою якого було ознайомити студентів із діяльністю провідних світових виробників фільтруючих елементів – MANN+HUMMEL та WIX Filters UA.