Кафедра машинобудування здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» (освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування», галузь знань 13 «Механічна інженерія»).

Гостра потреба ринку праці у кваліфікованих інженерах-машинобудівниках ставить нові вимоги до підготовки фахівців, вимагаючи тісного зв’язку освіти з виробництвом, зокрема постійної адаптації навчального процесу до потреб роботодавців.

Серед інших дисциплін наші студенти вивчають, зокрема, такі спеціальні дисципліни:

- інженерна та комп’ютерна графіка;

- матеріалознавство;

- інженерна механіка;

- теорія механізмів і машин;

- деталі машин;

- основи автоматизації проєктування машин;

- програмування обладнання з числовим програмним управлінням (ЧПУ);

- технології та обладнання зварювання металів і пластмас;

 - комп’ютерні технології з основами програмування;

- мехатроніка; 

- системи автоматизованого проєктування (САПР);

- підйомно-транспортні машини і складське обладнання;

- експлуатація та обслуговування обладнання машинобудівних підприємств;

- технологія машинобудування;

- інтелектуальна власність;

- моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування;

- дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні.

Під час навчання наші студенти використовують:

- методики розрахунку, проєктування, конструювання  машини і обладнання;

- пакети прикладних програм конструкторського та розрахункового спрямування для автоматизації і створення робочої документації в системах Компас-3D, Autodesk Іnventor, SolidWorks, Solid Edge та NX тощо;

- пакети програм для автоматизації технологічних процесів машинобудування;

- системи математичного аналізу і математичної статистики;

- програмування верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ);

- програмне забезпечення для автоматизації процесів випробувань, вимірювань, реєстрування та обробки даних.

Практична підготовка студентів

Під час навчання студенти, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», проходять навчальні, технологічні та виробничі практики. Базами практик є машинобудівні підприємства, підприємства переробної галузі, приватні агрофірми, представництва закордонних виробників промислового обладнання, металоконструкцій, деталей автомобілів, серед яких: «CFT-Україна», ТОВ «АРІЄС-Українa», «Классон Інжиніринг Україна», Червоноградський завод металоконструкцій, ДП «Львівський бронетанковий завод», Ltd «Lemberg Industrial Park», науково-виробниче підприємство «ІМВО», комплексне металообробне підприємство  «NG Metal Ukraine» та ін.

Співпраця кафедри в напрямку покращення якості освітнього процесу 

На кафедрі машинобудування щорічно відбуваються семінари з залученням стейкхолдерів освітніх програм, представників бізнесу та потенційних роботодавців. За результатами робочих зустрічей та семінарів напрацьовуються механізми залучення практиків до проведення занять як на кафедрі, так і в умовах виробництва; активно обговорюються освітні програми та навчальні плани з метою приведення освітнього процесу у відповідність до вимог сучасного виробництва в галузі машинобудування. 

Тісна співпраця й партнерські відносини з представниками світових компаній-виробників програмного забезпечення, зокрема ТОВ «Інформаційні технології САПР», «Softico» (представники Dasault Systems в Україні), ТОВ «Synset» (авторизований в Україні партнер Siemens Industry Software GmbH), дають можливість використовувати академічні програми вищезгаданих компаній та ефективно впроваджувати в освітній процес сучасні ліцензійні системи автоматизованого проєктування. Це дозволяє реалізувати на кафедрі машинобудування концепцію наскрізної комп’ютерної підготовки здобувачів вищої освіти, що підвищує конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці. 

Студенти Львівського національного аграрного університету, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», мають широкі можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатись за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНАУ має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю.

Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик, є Польща, Німеччина, Швеція, Данія.