Напрями наукових досліджень

Наукові дослідження кафедри автомобілів і тракторів відповідають тематиці факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування на 2021-25 рр. «Розробка інноваційно-інформаційних, проєктно-керованих, ресурсоощадних систем, технологій і технічних засобів для агропромислового виробництва та його енергозабезпечення», номер держреєстрації в УкрІНТЕІ 0121U109289.
Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:
- розробка і дослідження автомобілів з високою прохідністю;
- дослідження особливостей використання автомобільного транспорту в аграрному секторі та інших галузях;
- обґрунтування ефективності впровадження супутникових систем моніторингу автотракторної техніки;
- дослідження тягово-зчіпних, ергономічних та екологічних властивостей колісних транспортних засобів у різних умовах експлуатації.

Наукова робота викладачів та аспірантів кафедри
На кафедрі автомобілів і тракторів виконують наукові дослідження, тематика яких адаптована до сучасних тенденцій та регіональних потреб у галузях автомобілебудування та сількогосподарського виробництва. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовують в навчальному процесі.
На кафедрі успішно функціонує аспірантура, де здобувачі виконують дисертаційні дослідження під керівництвом доктора технічних наук, професора Любомира Крайника, кандидата технічних наук, професора Степана Ковалишина та кандидата технічних наук, доцента Романа Шевчука. На сьогодні на кафедрі є 5 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Одним із напрямків наукових досліджень є розробка і дослідження автомобілів із високою прохідністю. В контексті цього напрямку аспірантом кафедри автомобілів і тракторів Тарасом Крайником виконується дисертаційне дослідження за темою «Просторовий синтез кінематики суміщення незалежної підвіски та кермового приводу автомобіля» (науковий керівник – професор Степан Ковалишин). Ним спроектований військовий автомобіль – баггі «Мамай», який успішно пройшов польові випробування.

Під час дослідних робіт використовують сучасні засоби автоматизованого проектування, зокрема програмне середовище SolidWorks EDU EDITION 2023-2024. Львівський НУП став його ліцензованим користувачем, що дозволило науковцям університету, зокрема кафедри автомобілів і тракторів, широко використовувати його в процесі виконання наукових досліджень.
Питанням прохідності автомобілів присвячені дисертаційні дослідження «Підвищення прохідності повнопривідних автомобілів роздільним регулюванням тиску у шинах» аспіранта кафедри Віталія Хоми (науковий керівник – д.т.н., професор Любомир Крайник). Для розв'язку поставлених в дисертацій задач застосовують методи чисельних розрахунків, статистичної оцінки адекватності й точності експериментів, а також удосконалені методи експериментальних досліджень і опрацювання результатів з використанням програмного середовища MATLAB Simulink.
Конструктивний синтез гібридного приводу автомобіля підвищеної прохідності для бездоріжжя є тематикою дослідження аспіранта Андрія Кіхтана. Схема приводу, насамперед в умовах військових дій, суттєво відрізняється від звичної паралельної схеми гібридних масових автомобілів загального призначення. Запропонований привод автомобіля побудовано відповідно до умов реалізації певного запасу ходу на електриці, а також у змішаному режимі. В даному випадку було враховано можливість використання автомобіля як джерела електроенергії у польових умовах.
Агроекологічна оцінка машинно-транспортних агрегатів є темою досліджень аспіранта Петра Сивульки, де акцент зроблено на адаптації сучасних досліджень, які виконуються у країнах ЄС, до умов України щодо використання вітчизняної та імпортної сільськогосподарської техніки у природно-кліматичних зонах України.
Питання параметричної оптимізації силового приводу універсального тягово-транспортного засобу/автотрактора для малих і середніх фермерських господарств є основою дисертаційної роботи аспіранта Георгія Худавердяна.
Ще один напрям наукової роботи кафедри автомобілів і тракторів спрямований на підвищення ресурсу кузова автобуса на етапі проєктування, що дає змогу формувати нові технологічні процеси виробництва, реалізувати відповідні конструкції та підтвердити безпеку пасажирських перевезень. Важливим аспектом дослідження є підвищення корозійної стійкості кузова автобуса під час його експлуатації з урахуванням умов руху та впливу зовнішніх факторів, втомної міцності, забезпечуючи при цьому дотримання нормативних вимог пасивної безпеки. В процесі виконання роботи розроблені та пройшли ресурсні випробування нові полімерні матеріали, що підвищують корозійну стійкість кузовів автобусів.
Запропоновані нові матеріали впроваджені у виробництво, також їх використовують у ремонтній практиці автобусів, що підвищує корозійну стійкість кузова. Результати наукових розробок впроваджено у ВАТ «Укравтобуспром» (м. Львів) та АТ «Черкаський автобус» (м. Черкаси).
Зазначені дослідження виконуються к.т.н., доцентом Рубаном П.П., за результатами яких підготовлено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Вона успішно пройшла попередній захист та рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді.
Наукові дослідження за темою «Обґрунтування ефективності впровадження супутникових систем моніторингу автотракторної техніки» передбачали конструктивний аналіз та функціональні особливості пристроїв для контролю витрати пального автотракторної техніки на основі системи супутникового моніторингу. Обґрунтовано геометричні та конструктивні параметри моделі датчика рівня рідини в паливному баку.
В результаті проведених досліджень розраховано лінійні залежності ємності конденсатора відносно діелектричної проникності палива, складена методика для дослідження параметрів датчика рівня палива.
В контексті наукової тематики кафедри під керівництвом к.т.н., доцента Романа Шевчука досліджуються тягово-зчіпні властивості колісних транспортних засобів за різних умов експлуатації. Одним з висхідних параметрів, що визначає тягово-зчіпні властивості колісних транспортних засобів, є коефіцієнт опору коченню. В результаті виконання досліджень запропоновано конструкцію установки для визначення сили та опору коченню мобільних засобів. Вона дозволяє реєструвати значення сили опору коченню в запрограмованих елементарних інтервалах, що сприяє підвищенню точності результатів досліджень опору коченню мобільних транспортних засобів.

Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.
Кафедра налагодила широкі наукові зв’язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Національним університетом «Львівська політехніка», Луцьким національним технічним університетом, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, університетом «Люблінська політехніка», університетом наук про життя SGGW (Польща), Технічним навчальним центром «Autoelektronika Kędzia» (Польща), а також Русенським університетом ім. А. Кинчева (Болгарія), Аграрним університетом у Нітрі (Словаччина), Гіресунським університетом (Туреччина).

Студентська наукова робота

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Мехатроніка та мехатронні системи автомобілів» (керівники – ст. викл. Ю. Габрієль, ст. викл. Б. Нестер, ст. викл. Г. Худавердян). Діяльність наукового гуртка сприяє залученню студентів до науково-дослідної роботи, участі у наукових, науково-практичних заходах і конкурсах, створенню умов для творчого зростання у процесі навчання й оволодіння фахом. Члени наукового гуртка ознайомлюються з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи, беруть активну участь у науковому та громадському житті університету, долучаються до волонтерських ініціатив, розвивають свої творчі здібності, поглиблюють знання з фахових навчальних дисциплін, набувають досвіду спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів і представників стейкхолдерів, розробляють навчальні та наукові проєкти. Студенти, які займаються в гуртку, виборюють призові місця у конкурсах та на змаганнях різного рівня.

Студенти-гуртківці кафедри беруть активну участь у роботі І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з багатьох спеціальностей і галузей знань, є переможцями низки всеукраїнських і регіональних конкурсів та олімпіад.

Переможці та призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

2020/2021 н. р. – Михайло Туркоць, Володимир Міджак, III місце з технічних наук у галузі «Прикладна механіка (механотроніка)» (науковий керівник: к. т. н., доцент О. М. Сукач);
2020/2021 н. р. – Тарас Іваницький, III місце з технічних наук у галузі «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);
2020/2021 н. р. – Михайло Кузів, III місце з технічних наук у галузі «Агроінженерія» (науковий керівник: к. т. н., професор С. Й. Ковалишин);
2020/2021 н. р. – Михайло Туркоць, II місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт» (науковий керівник: к. т. н., доцент О. М. Сукач);
2020/2021 н. р. – Андрій Жируха, III місце з технічних наук у галузі «Автомобільний транспорт» (науковий керівник: к. т. н., доцент М. І. Магац);

Публікації викладачів

Результати наукових досліджень викладачі кафедри висвітлюють монографіях, підручниках та навчальних посібниках. Щороку вони публікують низку статей у періодичних наукових виданнях, в тому числі і в тих, що індексуються у наукометричних виданнях Scopus та Web of Science, є авторами патентів на винаходи та корисні моделі.

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники

1. Грубель М.Г., Крайник Л.В. Прохідність військових автомобілів. Монографія / Київ, ВД „Професіонал”. 2023. 183с.
2. Паславський Р. І., Миронюк О. С., Ковалишин С. Й. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: практикум. 2-ге вид., перероб. і допов. Львів: Львівський національний університет природокористування, 2023. 223 с. Деп. в ДНТБ України 04.09.2023, № 367 – РІД(н)/Ук 2023 (з оприлюдненням).
3. Шевчук В.В., Сукач О.М., Миронюк О.С. Засоби організації дорожнього руху. Розділ Дорожні знаки: навч. посіб. Львів, 2021. 124 с. Деп. в ДНТБ України 21.04.2022, № 255 – РІД(н)Ук 2022 (з оприлюдненням).
4. 2. Шевчук В.В., Сукач О.М., Миронюк О.С. Правила та безпека дорожнього руху: навч. практикум. Дубляни: Львівський національний університет природокористування, 2022. 228 с.
5. Шевчук Р. С. Експлуатаційні показники автомобілів: практикум з розрахунку показників. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2019. 171 с. Депоновано в Державній науково-технічній бібліотеці України 20.03.2019. № 136 – РІД(н)/Ук-2019 (з оприлюдненням). URL: http://gntb.gov.ua
6. Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин. Монографія / Зінько Р.В., Крайник Л. В., Горбай О.З. // Львів, вид. НУ „Львів. політехніка”, 2019. 246 с.
7. Шевчук В. В., Сукач О. М. Процеси і засоби для подрібнення насіння олійних культур: монографія. Львів: Львівський національний аграрний університет. 2018. 105 с.
8. Шевчук Р. С. Трактори і автомобілі: основи теорії (питання, завдання та відповіді): навчальний посібник. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2017. 236 с. Депоновано у Державній науково-технічній бібліотеці України 16.12.2016 р. № 18. РІД/Ук-2016 (з оприлюдненням).
9. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» рівня «Бакалавр» / І. М. Бендера, В. І. Дуганець, С. Й. Ковалишин та ін.; за ред. І. М. Бендера, В. І. Дуганця. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2016. 420 с.

Перелік публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science

1. Ruban, D., Lanets, O., Kraynyk, L., Kovalyshyn, S., Ruban, H., Madleňák, R., Maciaszczy, M. Predictive assessment of bus body life in the matlab simulink software environment. Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2024. 26 (1), B22–B30.
2. Ruban, D., Kraynyk, L., Ruban, H., Zakharova, M., Metelap, V., Khotunov, V., & Mykhaylyuta, S. (2023). Devising an approach to assessing the durability of bus body on a frame chassis . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol.2. №1 (122), 32–39. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.275656
3. V. Bredykhin, S. Tikunov, V. Slipchenko, O. Alfyorov, A. Bogomolov, T. Shchur, S. Kocsrf, P. Kiczorowski, R. Paslavskyy. Improving efficiency of corn seed separation and calibration process. Agricultural Engineering. 2023, Vol. 27, No 1. pp. 241-253. DOI: 10.2478/agriceng-2023-0018
4. Vikovych I., Kraynyk L., Zinko R., Popovych V.. Horbai O. , Design of Impact dampers ,for transporting cargoes by twolink vehicles. Eastern European Journal of Enterprise Technologies 2\7 (110) 2021, pp. 85-94. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229447
5. Ruban, D., Kraynyk, L., Ruban, H., Sosyk, A., Shcherbyna, A., Dudarenko, O., Artyukh, A. (2021). Forecasting the durability of public transport bus bodies depending on operating conditions. Eastern-European Journal of Enterprise Tech-nologies, 4 (1 (112)), 26–33. DOI:10.15587/1729-4061.2021.238171
6. Oliskevych M., Kovalyshyn S., Magats M., Shevchuk V., Sukach O. The optimization of trucks fleet schedule in view of their interaction and restrictions of the European agreement of work of crews. Transport Problems: an International Scientific Journal. 2020. Vol. 15 Issue 2. P. 157–170. DOI: https://doi.org/10.21307/tp-2020-028
7. Makhorkin M., Skrypochka T., Torskyy A. The stress singularity order in a composite wedge of functionally graded materials under antiplane deformation. Mathematical modeling and computing. 2020. Vol. 7. № 1. Р. 39–47. DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.039
8. Miroshnyk O., Lysychenko R., Kovalyshyn S., Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Tomporowski A. The research of the spectral characteristics of the voltage inverter exciter bandwidth. Journal of Physics: Conference Series. Volume 1426. 2020. (International Conference on Applied Sciences, 9–11 May 2019, Hunedoara, Romania).
DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1426/1/012037
9. Miernik A., Juliszewski T., Popardowski E., Trzyniec K., Kovalyshyn S., Wiśniowski B. Influence of constant electric field impact on the intensity and structure of the secondary luminescence of selected industrial Cannabis products. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1782. 012022. DOI: 10.1088/1742-6596/1782/1/012022

Перелік отриманих охоронних документів

1. Спосіб вимірювання прохідності колісної військової техніки: пат. 154164 Україна: МПК G01M 17/007 (2006.01), B62D 103/00, B62D 105/00. №u202300507; заявл. 13.02.2023; опубл. 18.10.2023. Бюл. № 42/2023. 4 с. (Автори: Кохан В. Ф., Крайник Л. В., Грубель М. Г., Ланець О. В., Хома В. В.)
2. Пристрій для визначення коефіцієнта зчеплення ґрунту: пат. 152215 Україна: МПК B02B 3/02. № u202202273; заявл. 30.06.2022; опубл. 04.01.2023. Бюл. №1. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С., Гошко М.О.)
3. Удосконалений пристрій для визначення несучої здатності ґрунту: пат. 153347 Україна: МПК G01N 33/24 (2006.01), G01N 3/00. № u202204589; заявл. 05.12.2022; опубл. 21.06.2023. Бюл. №25/2023. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С., Гошко З.О., Гошко М.О.)
4. Пристрій для визначення сили і коефіцієнта опору коченню мобільних засобів. пат. 154291 Україна: МПК: G01M 17/02. № u202301569; заявл. 10.04.2023; опубл. 01.11.2023. Бюл. № 44/2023. 4 с. (Автори: Шевчук Р. С., Шевчук В. В., Сукач О. М., Габрієль Ю. І., Сопець О. О.)
5. Модифікований пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів: пат. 151335 Україна: МПК G01M 17/02. №u202200029; заявл. 04.01.2022; опубл. 06.07.2022. Бюл. № 27. 4 с. (Автори: Шевчук Р. С., Сукач О.М., Шевчук В.В., Сало Я.М., Мазурак М.В.)
6. Пристрій для визначення зусилля буксирування мобільних засобів: пат. 151553 Україна: МПК G01M 17/02. №u202200785; заявл. 21.02.2022; опубл. 27.07.2022. Бюл. № 30. 4 с. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Сало Я.М., Мазурак М.В.)
7. Удосконалений пристрій для дослідження на стиск окремих насінин та відібраних зразків рослин: пат. 151553 Україна: МПК G01N 3/08. №u202201223; заявл. 14.04.2022; опубл. 10.08.2022. Бюл. № 32. 4 с. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Гошко З.О.)
8. Пристрій для визначення коефіцієнта тертя насіння: пат. 151715 Україна: МПК В02В 3/02. № u202201404; заявл. 03.05.2022; опубл. 31.08.2022. Бюл. № 35. 3 с. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С.)
9. Пристрій для визначення несучої здатності ґрунту: пат. 151820 Україна: МПК G0N 3/00. № u202201817; заявл. 31.05.2022; опубл. 14.09.22. Бюл. №37. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С.)