Юридично факультет створено у складі Львівського сільськогосподарського інституту в 1946 році. У той час він мав назву «Факультет механізації сільського господарства». Проте виклади сільськогосподарської інженерії започатковано ще в ХХ столітті, коли професор Т. Рильський у 1878 році видав фундаментальну працю «Підручник рільничої механіки», за якою навчалися студенти Вищої рільничої школи в Дублянах.
У грудні 1903 р. професорська рада ухвалила рішення про утворення кафедри сільської інженерії, яку очолив відомий професор Казимир Айдукевич. Тут він розгорнув діяльність дослідної механічно-рільничої станції випробування сільськогосподарських машин, створив музей сільськогосподарської техніки і знарядь, влаштовував конкурси якості рільничої техніки.

У 2007 р. у результаті реструктуризації факультет механізації сільського господарства перейменовано у факультет механіки та енергетики, а в 2021 році він отримав нову назву – факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій.
Сьогодні факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних наукових досліджень і давніх традицій творчих пошуків в царині фундаментальних та прикладних наук.
До складу факультету входять 7 кафедр:
- фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва;
- енергетики;
- електротехнічних систем;
- автомобілів і тракторів;
- агроінженерії та технічного сервісу ім. професора О.Д. Семковича;
- машинобудування;
- інформаційних технологій.


На факультеті готують фахівців на основі освітньо-професійних програм за спеціальностями:
122 «Комп’ютерні науки» (Бакалавр);
126 «Інформаційні системи та технології» (Бакалавр, Магістр);
133 «Галузеве машинобудування» (Бакалавр, Магістр, Доктор філософії);
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Бакалавр, Магістр);
145 «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» (Бакалавр);
174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (Бакалавр);
208 «Агроінженерія» (Бакалавр, Магістр);
274 «Автомобільний транспорт» (Бакалавр, Магістр).

 

Навчальний процес на факультеті забезпечують 85 науково-педагогічних працівників, з яких 80 % мають науковий ступінь або вчене звання.
Крім підготовки фахівців інженерних спеціальностей, викладачі факультету беруть активну участь у формуванні та реалізації індивідуальних планів навчання здобувачів вищої освіти інших освітньо-професійних програм. З цією метою факультет пропонує понад 30 вибіркових дисциплін загальної підготовки, які дають змогу покращити рівень фахової підготовки студентів.

 

До навчального процесу на факультеті інтенсивно долучаються стейкхолдери. Нашими партнерами є понад 50 відомих компаній і фірм зі світовим ім’ям, з якими укладені угоди про освітнє, наукове та навчально-виробниче співробітництво. За їх активної участі та сприяння на факультеті за останні 5 років введено у навчальний процес понад 20 новітніх лабораторій та навчальних центрів. Серед них: навчально-практичний центр зварювання компанії «Fronius», навчальний центр «Claas Академія», навчально-практичний центр компанії «Horsch»; взаємозамінності, стандартизації та технічного вимірювання ПНВП «Мікротех»; технології машинобудування ТОВ «СІ ЕФ ТІ УКРАЇНА»; електронного обладнання автомобілів польської фірми «Академія Мехатроніки»; паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів ТОВ «ФХ Сервіс»; електроприводу компанії «ЕТІ»; автоматизовано-інтегрованих технологій компанії «Horsch»; плазмової різки металів EX-TRACK ТОВ «ЧЗМК» та ТОВ «Енергомонтажвентиляція»; «Цифровізації в промисловості» компанії «SIEMENS»; автоматизації харчових і переробних виробництв ТОВ «Крафт Інновейшн»; відновлюваної енергетики; комп’ютерної графіки ТОВ «NG Метал Україна»; силових енергетичних установок ТОВ «Сігма-інжиніринг»; автоматики та автоматизації ТОВ «Комфорт і безпека»; засобів малої механізації сільського господарства компанії «Мотор-Січ».

 

В навчальному процесі широко використовується ліцензоване програмне забезпечення SOLIDWORKS EDU EDITION 2023-2024 (модулі SOLIDWORKS CAM, SOLIDWORKS Sustainabylity, SOLIDWORKS Visualize Professional, SOLIDWORKS Flow Simulation, HVAC Module for SOLIDWORKS Flow Simulation, Electronics Module for SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Plastics Premium, SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional, SOLIDWORKS Electrical 3D, CircuitWorks); симулятор для промислових роботів та їх офлайн-програмування RoboDK; безкоштовні ліцензії STM32 CubeMX, STM32 CubeIDE, ESP-IDF-Eclipse для програмування мікроконтролерів; платформа хмарних обчислень Amazon Web Servers; програмне забезпечення TIA Portal V18 для вирішення задач комплексної автоматизації на базі контролерів SIMATIC; програмне забезпечення Siemens Digital Industries Software (NX Academic – Core & CAD, CAE & CAM, Solid Edge Master Academic Bundle) тощо.
В процесі підготовки студентів, особливо спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», широко використовують провідну світову систему віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE», яка заснована на хмарних технологіях.
Варто зазначити, що завдяки плідній співпраці з ексклюзивним дистриб’ютором SOLIDWORKS в Україні ТОВ «SoftiCo» та партнерами ТОВ «Інформаційні технології САПР» факультет набув статусу офіційного постачальника послуг з академічної сертифікації (SolidWorks Academic Certification Provider) та має право проводити міжнародні сертифікаційні екзамени з системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SolidWorks і видавати міжнародні сертифікати від компанії Dassault Systèmes. Уже понад 10 викладачів і студентів факультету отримали такі сертифікати.
Навчально-методичні комплекси дисциплін усіх освітніх програм сформовані на платформі Moodle, яка уможливлює проведення занять в дистанційному режимі. З метою підвищення кваліфікації та належної організації офлайн-навчання викладачі факультету проходять курси за програмами «Цифрові інструменти Google для освіти» та «Основи кібербезпеки та кібергігієни при використанні онлайн платформ».
Для контролю якості освітнього процесу та цифрового документообігу на факультеті введені електронні журнали роботи викладачів в середовищі Google drive. Усі викладачі та студенти мають вільний доступ до мережі Інтернет через корпоративну електронну пошту.

 

До послуг студентів – дослідно-експериментальна механічна майстерня, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон. Щоб покращити підготовку випускників до практичної діяльності, організовано навчання на виробництві – у 25 філіях кафедр, створених у науково-дослідних інститутах, сучасних підприємствах і компаніях, регіональних навчально-виробничих центрах.

 

Викладачі і здобувачів вищої освіти активно займаються науковими дослідженнями, виконують низку грантів, зокрема міжнародних. Отримані результати публікують у багатьох виданнях, в тому числі таких, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science. Науково-педагогічні працівники отримали низку патентів на корисні моделі та винаходи, постійно доповідають на вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях.

 

На факультеті видають періодичний науковий фаховий збірник «Вісник Львівського національного університету природокористування: Агроінженерні дослідження», включений до категорії «Б» переліку фахових видань України, міжнародний журнал «ТЕКА». Щорічно проводяться Міжнародні конференції «Техніка та технології агропромислового виробництва», «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі», «Information technologies in energy and agro-industrial complex». Матеріали останньої розміщуються у виданні, яке індексується в наукометричних базах даних Scopus, DBLP, Google Scholar.
Викладачі, аспіранти та студенти мають змогу представляти свої завершені розробки на одному з найголовніших щорічних заходів у сфері інноватики України – стартапах Sikorsky Challenge, оскільки Львівський НУП входить в інноваційний холдинг і є університетом-партнером мережі стартап-шкіл Sikorsky Challenge.
Свідченням ефективності студентської наукової роботи є той факт, що протягом останніх п’яти років переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали понад 70 студентів факультету.

 

Науково-педагогічні працівники факультету здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків. Факультет має широкі наукові зв’язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України і ближнього зарубіжжя, зокрема з Природничим університетом в Любліні (Польща), Старопольським університетом у Кельцах (Польща), Краківським рільничим університетом ім. Г. Коллонтая, (Польща), Бидгоською політехнікою (Польща), Люблінською політехнікою (Польща), Словацьким аграрним університетом в Нітрі (Словаччина), Інститутом агрофізики в Любліні (Польща), Русенським університетом ім. А. Кинчева (Болгарія), Варшавським університетом наук про життя SGGW (Польща), Вроцлавським природничим університетом (Польща), Університетом прикладних наук ISMA (Латвія), Університетом Вітовта Великого (Литва), Гіресунським університетом (Туреччина), ННЦ «ІМЕСГ», Інститутом механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України, Національним університетом «Львівська політехніка», Одеським національним політехнічним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Луцьким національним технічним університетом, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Західноукраїнським національним університетом, відділом механізації Інституту сільського господарства Карпатського регіону, Херсонським національним технічним університетом, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та іншими установами.
Налагоджено контакти з окремими закордонними підприємствами, на замовлення яких факультет виконує наукові дослідження.

Студенти факультету є активними учасниками спортивних секцій, колективів художньої самодіяльності університету, беруть активну участь у волонтерській діяльності. Щороку є призерами в університетських конкурсах «Кращий студент року», «Студент-науковець року», «Студент-староста року», «Студент-спортсмен року», «Студент-артист року». Беруть участь в організації і проведенні фестивалю «Нові таланти університету», інтелектуальної гри «Брейн-ринг», святкуванні Нового року та Різдвяних свят, конкурсі КВК серед факультетів, спортивних змаганнях між академічними групами та факультетами з ігрових видів спорту, конкурсах краси «Міс університет» та «Містер університет».

 

За роки свого існування факультет підготував понад 15 тисяч фахівців інженерного профілю, які працюють у різних галузях народного господарства. Особлива гордість факультету – випускники, які досягли значних успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження з агроінженерії, енергетики, машинобудування, економіки, управління виробництвом та ін., підготовку наукових кадрів. З його стін вийшло понад 20 докторів наук, більше ніж 140 кандидатів наук.