Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій (ІТ) – це навчально-науковий підрозділ факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування. Кафедра інформаційних систем та технологій створена на факультеті механіки та енергетики наказом ректора Львівського національного аграрного університету від 31.08.2018 року після прийняття відповідної ухвали Вченою радою університету. Завідувачем кафедри призначено д.т.н., професора А.М. Тригубу. З 2017 року викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітня програма – «Інформаційні системи та технології»).

У 2021 році назву кафедри змінено на кафедру інформаційних технологій у зв’язку із започаткуванням освітньої діяльності зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітня програма – «Комп’ютерні науки»), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітня програма – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології») та 126 «Інформаційні системи та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (освітня програма – «Інформаційні системи та технології»).

Концепція розвитку кафедри інформаційних систем та технологій на 2020–2025 рр.

Колективом кафедри інформаційних систем та технологій розроблена Концепція розвитку кафедри на 2020–2025 рр. Концепція складена з урахуванням Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, Концепції розвитку Львівського національного аграрного університету.

 Місія кафедри

Кафедра інформаційних технологій бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно взаємодіють в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною мобільністю і мають попит у роботодавців.

Основна мета кафедри: задоволення зростаючого попиту ІТ-галузі та підприємств агропромислового комплексу на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з інформаційних систем та технологій, комп’ютерно-інтегрованих технологій, володіють концептуальними знаннями, базовими уявленнями щодо інструментарію проєктування інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих систем, володіють сучасними знаннями щодо предметної галузі, засобами сучасних інформаційних технологій, навичками ефективного застосування їх на практиці.

Дана мета може бути досягнута на основі:

  • збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
  • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
  • співпраці зі стратегічними партнерами (ІТ-кластер м. Львова, ІТ-компанії, підприємства агропромислового комплексу та організації інших галузей).

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри інформаційних технологій є забезпечення високого рівня фахової підготовки здобувачів. Кафедра має стати центром якісної підготовки фахівців у галузі інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних проблем ІТ-галузі на різних рівнях розвитку агропромислового комплексу та держави завдяки накопиченню інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формуванню корпоративних цінностей, створенню позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.

Із повним текстом стратегії розвитку кафедри інформаційних технологій на 2020–2025 рр. можна ознайомитися за посиланням: Концепція розвитку кафедри ІСТ

Освітня діяльність кафедри

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних технологій налічує 23 науково-педагогічні працівники (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 4 професори (д.т.н.), 14 доцентів та 5 старших викладачів без наукового ступеня.

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Кафедра є організатором щорічної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в енергетиці та АПК». Матеріали кращих доповідей цієї конференції індексуються із 2021 року у наукометричній базі даних Scopus.

Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю здобувачів, рецензують наукові та навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Партнери кафедри

Кафедра створена у 2018 році, але за цей короткий час співробітниками було досягнуто значних успіхів у співпраці з підприємствами та ІТ-компаніями, логотипи яких представлено нижче.


Зазначені підприємства та ІТ-компанії консультують кафедру стосовно напрямку розвитку навчального процесу та освітніх програм «Інформаційні системи та технології», «Комп’ютерні науки», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Партнери кафедри забезпечують узгодження освітніх програм та їх освітніх компонентів, щоб отримані компетентності та знання майбутніх фахівців були актуальними в галузі інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а фахівці були конкурентоспроможними на ринку праці.