Історія кафедри
1952 року сягає історія кафедри ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (РЕМТП), утвореної на базі кафедри технології металів і ремонту сільськогосподарських машин, яка була заснована у 1947 році. У 1968 році кафедра РЕМТП була розділена на дві кафедри: ремонту машин та експлуатації машинно-тракторного парку.
Кафедру ремонту машин очолив к.т.н., доцент О.Д. Семкович, з іменем якого пов’язані подальші вагомі здобутки кафедри. Під його керівництвом отримав розвиток науковий напрям розробки методів оптимізації системи технічного обслуговування та ремонту, було захищено 20 кандидатських дисертацій. У 1988 році О.Д. Семкович захистив докторську дисертацію, ставши першим доктором технічних наук на факультеті, а згодом – професором (1990 р.) і академіком АІНУ (1992 р.), заслуженим діячем науки і техніки України.
Кафедру експлуатації машинно-тракторного парку з 1968 року очолював к.т.н., доцент С.К. Миронюк, з 1980 року – к.т.н., доцент Ю.П. Нагірний, з 1991 року до реорганізації – к.т.н., в. о. професора Б.І. Затхей.
Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин була відроджена в червні 2007 року у результаті об’єднання кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та кафедри технічного сервісу і надійності машин під час структурної реорганізації факультету.
У 2010 році кафедрі було присвоєно ім’я професора О.Д. Семковича. Першим завідувачем кафедри став к.т.н., в.о. професора В.Є. Чухрай, з 2012 року – д.т.н., професор В.Ф. Дідух, з 2015 року – д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінський, а з вересня 2021 року – к.т.н., доцент А.О. Шарибура.
У свій час здобутки кафедр примножували: академік НААН України, д.т.н., проф. О.В. Сидорчук; доктори технічних наук, професори Є.Ю. Форнальчик і В.М. Гайдучок; кандидати технічних наук, доценти І.М. Чернов, С.К. Олещенко, В.О. Головащенко, М.Д. Рожко, І.Я. Кулинич, Л.М. Кузенко, М.С. Оліскевич, Й.В. Хом’як; старші викладачі І.Д. Вахняк, Ю.Р. Горбовий, М.І. Чеснок, А.А. Гамота, С.М. Довгань, С.М. Довбуш, І.П. Вітрух.
Історія кафедри тісно пов’язана з кафедрою сільськогосподарської техніки, витоки якої сягають історії Вищої рільничої школи в Дублянах, а часом її заснуванням можна вважати 1903 рік, коли в Академії рільництва було відкрито кафедру сільської інженерії, що охоплювала вивчення машин для рільництва. Після створення сільськогосподарського інституту в Дублянах офіційно відкрито кафедру сільськогосподарських машин.
Першим завідувачем кафедри був доцент Н.П. Левченко (1946–1964), після нього кафедру очолювали к.т.н., доцент Д.Д. Прокопенко (1964–1977), заслужений працівник народної освіти України, професор В.Я. Рибарук (1977–2005), доцент О.М. Крупич (2005–2022).
В жовтні 2022 р. в результаті реорганізації та підвищення якості освітнього процесу було об’єднано кафедру експлуатації та технічного сервісу машин з кафедрою сільськогосподарської техніки і на їх базі створено нову кафедру «Агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича». Завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента А.О. Шарибуру.
Зараз кафедра є випусковою зі спеціальності 208 «Агроінженерія».
Навчальний процес і наукові дослідження кафедри забезпечують два професори, дев’ять доцентів, один старший викладач, три провідні фахівці, завідувач лабораторії та майстер виробничого навчання.
Для підготовки ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальностями «Агроінженерія», «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі використовують 19 добре оснащених навчальних лабораторій.
На кафедрі активно діє гурток «Агроінженерія», в межах якого студенти працюють в різних напрямах. Студенти-гуртківці багато разів ставали переможцями всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів наукових студентських робіт.
Під керівництвом д.т.н., професора М.С. Оліскевича, в.о. професора Р.Д. Кузьмінського і к.т.н., в.о. професора В.Є. Чухрая здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Кафедра співпрацює з Інститутом механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України (смт Глеваха), Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), Львівською філією УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого (смт Магерів), навчально-науковим інститутом технічного сервісу Харківського НТУ сільського господарства імені П. Василенка, кафедрами експлуатації й ремонту машин Центральноукраїнського НТУ (м. Кропивницький), технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), експлуатації та ремонту автомобільної техніки НУ «Львівська політехніка», виробництва, ремонту та матеріалознавства Національного транспортного університету (м. Київ), інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету, експлуатації та технічного сервісу машин Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь).
Міжнародна співпраця налагоджена з навчальними закладами Польщі, зокрема з Інститутом транспорту, двигунів внутрішнього згоряння та екології механічного факультету Люблінської політехніки, факультетом агробіоінженерії Природничого університету (м. Люблін), факультетом інженерії виробництва продукції та енергетики Рільничого університету (м. Краків), факультетом транспорту Шльонської політехніки (м. Катовіце), а також з кафедрою ремонту, надійності, механізмів, машин, логістичних і хімічних технологій та кафедрою сільськогосподарської техніки Русенського університету Ангела Кинчева (Республіка Болгарія).

Місія кафедри
Кафедра агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, володіють соціальною мобільністю і мають попит у роботодавців.
Основна мета кафедри: задоволення попиту підприємств агропромислового комплексу на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з аграрної інженерії, володіють концептуальними знаннями, базовими уявленнями щодо інструментарію проєктування, створення та підтримання у технічно справному стані систем АПВ, володіють сучасними знаннями щодо предметної галузі та навичками ефективного застосування їх на практиці.
Дана мета може бути досягнута на основі:
- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
- впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій;
- співпраці зі стратегічними партнерами (підприємства агропромислового комплексу).
Пріоритетним напрямом розвитку кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. Кафедра має стати центром якісної підготовки фахівців у галузі аграрної інженерії, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних проблем агроінженерії та технічного сервісу на різних рівнях розвитку агропромислового комплексу та держави завдяки накопиченню інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формуванню корпоративних цінностей, створенню позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.
З повним текстом концепції розвитку кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича на 2020–2025 рр. можна ознайомитися за посиланням: Концепція розвитку кафедри АтаТС.

Освітня діяльність кафедри
Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. О.Д. Семковича налічує 12 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 2 доктори технічних наук, 9 доцентів та 1 старший викладач (без наукового ступеня).
Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.
Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи працівників інших закладів вищої освіти та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Партнери кафедри
За час функціонування кафедри її співробітниками було досягнуто значних успіхів у співпраці з такими підприємствами та компаніями: ТОВ «Компанія ЛАН», Товариство з обмеженою відповідальністю «Золочів ТХ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем», фермерське господарство «Петро Маркович Кухарський», приватне мале підприємство «Вітас». Зазначені підприємства консультують кафедру стосовно напрямку розвитку навчального процесу та освітньої програми «Агроінженерія». Партнери кафедри забезпечують узгодження навчальних дисциплін, щоб отримані компетенції та знання майбутніх спеціалістів були актуальними в реальному секторі аграрного виробництва, а фахівці були конкурентоздатними на ринку праці.