Історія кафедри

Кафедра машинобудування утворена у 2008 році шляхом об’єднання двох кафедр: кафедри механіки, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та кафедри технології металів, метрології та стандартизації.

Кафедра машинобудування бере свій початок з 1878 року, коли у Вищій рільничій школі в Дублянах розпочались інженерно-технічні студії, на яких студенти вивчали загальнотехнічні (креслення, фізика з метеорологією) і спеціальні (інженерна механіка, металознавство, машини для переробки сільськогосподарських продуктів) дисципліни, що викладаються на кафедрі і у наш час. Для цього у Вищій школі протягом 1878–1911 рр. були створені механічні майстерні, кузня, зерновий тік, гуральня, сушарні для фруктів та чавильнi для виготовлення повидла.

Серед тих, хто причетний до становлення інженерної школи в університеті, варто згадати В.О. Парижського (завідувач кафедри технології металів і ремонту машин у 1948–1960 рр., з 1962 – технології металів) та перших викладачів кафедри: Н.К. Ніколаєва, А.Х. Чечеля, І.П. Примака. 

На цій кафедрі було започатковано технологічний напрям наукових студій. Н.К. Ніколаєв перший на факультеті отримав авторське свідоцтво на ремонт деталей методом занурення в гарячому розплаві.

Василь Іванович Тракало, завідувач кафедри опору матеріалів у1947–1967 рр., розробив інтегральну теорію сипких матеріалів.

Володимир Олександрович Яхимович, к.т.н., доцент, фахівець у галузі автоматизації складальних процесів в машино- і приладобудуванні, є автором семи монографій (одна з них видана чеською мовою) і близько трьохсот винаходів. З початку 80-х років очолював кафедру опору матеріалів.

Наукові інженерні традиції на факультеті механізації с.г. закріплювались В.І. Гаврилюком, В.П. Рудомьоткіним, Ю.М. Токарським та ін. Так, з 1966 до 1980 р. під керівництвом доцента В.І. Гаврилюка проводилися дослідження і розроблялися технологічні процеси відновлення прецизійних деталей дизельної паливної апаратури, гідравлічної системи тракторів гальванічними способами.

Паралельно на кафедрі технології металів з 1967 р. за участю викладачів В.Ю. Боєчка і В.І. Гаврилюка розвивався конструкторсько-дослідницький напрям. Починався він із вивчення процесів вібраційного транспортування деталей в механообробці і складальних операціях і реалізувався зусиллям двох кафедр: технології металів та опору матеріалів. Творчим колективом конструкторів з числа викладачів, аспірантів і співробітників студентського проєктно-технологічного бюро (І.Є. Коненко, І.Я. Кулинич, А.П. Пахолюк, О.А. Гошко, В.О. Головащенко, В.П. Матвійцов, Ю.М. Токарський, П.С. Коруняк та ін.) під керівництвом доцентів В.Ю. Боєчка, В.П. Рудомьоткіна, В.О. Яхимовича нагромаджено унікальний досвід в галузі автоматизації складальних процесів. Ними розроблено, виготовлено і передано виробництву низку автоматів для складання вузлів паливної апаратури.

Систематичні наукові дослідження почалися з приходом на кафедру опору матеріалів доцента В.О. Яхимовича. Але передчасна його смерть унеможливила розвиток цих досліджень. Після нього кафедру очолив доцент І.О. Ніщенко, а з 1989 р. – доцент О.А. Гошко.

З 1980 р. кафедра технології металів, розпочавши співпрацю з Інститутом електрозварювання ім. Патона, повертається до наукової тематики з відновлення деталей наплавкою. Цю тематику очолили доценти С.Ф. Угрин, А.П. Пахолюк, а до групи виконавців було залучено асистентів А.П. Бондарчука, Б.Т. Хлистуна і Ю.Р. Горбового.

У 1960–1974 рр. кафедру технології металів очолював к.т.н., доцент Б.Ю. Боєчко, у 1974–1985 рр. – к.т.н., доцент С.Ф. Угрин, у 1985–1996 рр. – к.т.н., доцент В.І. Гаврилюк, у 1996–2000 рр. – д.т.н., професор І.І. Василенко, у 2000–2007 рр. – д.т.н., професор М.С. Когут. В останній період кафедра отримала назву «Кафедра технології металів, метрології та стандартизації».

1989 р. кафедру опору матеріалів перейменовано на кафедру механіки і графіки. На кафедрі у свій час працювали доценти Марія Марківна Бінцейг, Ольгерт Адамович Курило, Герасим Дем’янович Осика, Омелян Лук’янович Хариш, Валентин Володимирович Виходець, Богдан Пилипович Качмар, Володимир Венедиктович Янків, Петро Степанович Коруняк, Микола Олександрович Медиковський, старші викладачі Зінаїда Гнатівна Краснова, Ярослав Андрійович Василина, Іван Якович Кулинич, Ігор Євгенович Коненко, Юрій Миколайович Токарський, Василь Федорович Горинь,  а також інші талановиті інженери і викладачі.

В 1993 р. організовано першу в Україні кафедру механізації переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, яку очолив доцент В.П. Шолудько (1993–1999). У 2000 р. проведено об’єднання цих кафедр у кафедру механіки, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.

Утворену у 2008 р. кафедру машинобудування очолив д.т.н., професор М.С. Когут, який обіймав цю посаду до 2016 р. З березня 2016 р. до серпня 2018 р. завідувачем кафедри був к.т.н., доцент В.В. Янків. У вересні 2018 року кафедру машинобудування очолив доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, заслужений винахідник України І.С. Керницький.

Сьогодні кафедра машинобудування є випусковою кафедрою спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр». 

Мета діяльності кафедри

Метою роботи кафедри є підготовка на засадах компетентнісного підходу висококваліфікованих інженерів-машинобудівників відповідно до державних галузевих стандартів, сучасних вимог галузі машинобудування. 

Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

- нарощування інтелектуального потенціалу кафедри, науково-дослідної та матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

- впровадження інноваційних методів організації навчального процесу із застосуванням сучасних освітніх технологій для професійної, практичної та методичної підготовки майбутніх інженерів-машинобудівників;

- апробація результатів дослідницької діяльності студентів, аспірантів та викладачів;

- науково-дослідна робота, спрямована на виконання наукових тем за державним та господарським замовленням;

- тісна та систематична співпраця з партнерами у сфері освіти та машинобудівними підприємствами відповідно до укладених договорів про співпрацю. 

Навчальний процес

На кафедрі для студентів чотирьох спеціальностей факультету механіки та енергетики та студентів факультету будівництва і архітектури викладаються понад 20 навчальних дисциплін. Для цього кафедра володіє потужною матеріально-технічною базою, до якої входять лекційні аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, навчальні лабораторії, укомплектовані сучасним обладнанням. 

Партнери кафедри

Кафедра тісно співпрацює із закордонними закладами вищої освіти, а також із підприємствами сучасного техніко-технологічного рівня, які є базою кафедри для проведення практичних занять, технологічних і виробничих практик, навчально-виробничим полігоном для випробувань наукових розробок викладачів, аспірантів, а також студентів.