На кафедрі енергетики функціонує 6 навчальних лабораторій:

‒ Відновлюваної енергетики та енергозбереження (окремий корпус за адресою: вул. Зелена, 1);

‒ Контрольно-вимірювальних приладів з основами метрології, каб. 37м (корпус факультету механіки та енергетики);

‒ Теплотехніки та використання теплоти, каб. 39м (корпус факультету механіки та енергетики);

‒ Теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, каб. 49м (корпус факультету механіки та енергетики);

‒ Гідравліки та с.-г. водопостачання, каб. 5г (головний корпус);

‒ Гідропневмоприводів с.-г. техніки, каб. 6г (головний корпус).

Лабораторії оснащено сучасним обладнанням та приладами, навчальними макетами, розрізами обладнання, випробувальними та демонстраційними стендами, вимірювальними системами, лабораторним устаткуванням, навчальними стендами, комп’ютерною технікою тощо.

Лабораторія відновлюваної енергетики та енергозбереження

Лабораторія призначена для проведення навчання та різноманітних практик студентів інженерних спеціальностей, а також виконання науково-дослідної роботи аспірантами відповідного напрямку та співробітниками університету. Можливе також використання приміщень та обладнання лабораторії в якості полігону для відпрацювання новітніх технологій з відновлюваної енергетики та енергозбереження.

Загальна площа лабораторії, розміщеної на двох поверхах – 360 м2. На першому поверсі розташовано експериментально-демонстраційний зал, науково-дослідну лабораторію, машинне відділення та санітарно-гігієнічну кімнату. На другому поверсі облаштовано дві навчальні аудиторії: відновлюваної енергетики та енергозбереження. Тут розміщені також навчально-методична аудиторія, викладацька і лаборантська кімнати.

Особливість лабораторії – в ній реалізовано принцип комплексного енергозабезпечення відновлюваними джерелами енергії: сонця, вітру, теплоти ґрунту тощо.

В лабораторії відновлюваної енергетики проводять аудиторні заняття з дисциплін «Відновлювані джерела енергії», «Засоби та обладнання відновлюваної енергетики», «Монтаж та експлуатація обладнання відновлюваної енергетики», «Проєктування та обслуговування систем відновлюваної енергетики», «Енергоресурсозбереження», «Енергозбереження», «Технології використання відновних джерел енергії», «Енергоощадність будівель і споруд». У ній проводять лабораторні та натурні експериментальні дослідження ефективності перетворення енергії сонця, вітру, тепла ґрунту тощо з використанням діючих енергетичних установок і розроблених лабораторних стендів.

 Основне обладнання:

- повномасштабні діючі експериментальні установки (сонячна теплова установка системи гарячого водопостачання, вітроелектрична установка, теплова помпа системи опалення, фотоелектрична установка з поворотним пристроєм);

- стенди для дослідження лопатей та електромеханічної частини вітроелектричних установок, засобів стеження за Сонцем та концентраторів сонячних фотоелектричних установок, засобів керування сонячними тепловими установками, режимів роботи теплових помп тощо;

- зразки та макети серійних засобів відновлюваної енергетики (сонячні колектори, фотоелектричні панелі, малогабаритна вітроелектрична установка, теплові помпи);

- зразки та макети для дослідження процесів монтажу та експлуатації обладнання відновлюваної енергетики;

- стенди для дослідження сучасних енергоефективних систем освітлення та акумулювання енергії.

 Лабораторія контрольно-вимірювальних приладів із основами метрології

У навчальній лабораторії розташовано 5 універсальних стендів, які забезпечують проведення 15 лабораторних робіт із дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології».

Під час проведення лабораторних робіт студенти отримують знання, які необхідні фахівцям із метрології для кваліфікованого метрологічного обслуговування вимірювальної техніки, навчаються вибирати методи та засоби вимірювань, здійснювати вимірювання та оцінювати їх результати з урахуванням вимог щодо точності.

Тематика лабораторних робіт:

- дослідження метрологічних властивостей термопар і терморезисторів, градуювання термоперетворювачів;

- дослідження вимірювального моста постійного струму та визначення місця пошкодження кабеля мостовим методом;

- вимірювання опору ізоляції силової мережі та електроустановок, дослідження електроопору заземлювачів;

- повірка цифрового лічильника електричної енергії;

- вимірювання потужності в трифазних колах електродинамічним ватметром;

- вимірювання індуктивності, взаємної індуктивності та ємності, дослідження будови та роботи електродинамічного фазометра в колі змінного струму;

- вивчення будови та роботи електронного осцилографа, дослідження його параметрів за допомогою генератора сигналів і частотоміра;

- дослідження вимірювального трансформатора струму.

Лабораторія теплотехніки та використання теплоти

 Лабораторія призначена для закріплення лекційного матеріалу з теорії теплообмінних процесів, глибшого вивчення будови і принципу дії теплообмінних апаратів тощо.

 

У лабораторії проводять експерименти з:

- визначення середньої ізобарної теплоємкості повітря;

- визначення коефіцієнта тепловіддачі горизонтальної труби при вільному русі повітря;

- визначення теплоти пароутворення для води;

- вивчення роботи та дослідження теплообмінних апаратів;

- вимірювання витрати газу за допомогою дросельних приладів та побудова аеродинамічної характеристики відцентрового вентилятора;

- вивчення будови та роботи холодильної установки та її калоричний розрахунок;

- випробування одноциліндрового поршневого компресора;

- температурного режиму сушіння зерна, теплового балансу зерносушарки.

Лабораторія теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК

 Лабораторія призначена для проведення навчальних занять, різноманітних практик для студентів інженерних спеціальностей і виконання наукових робіт аспірантами та співробітниками університету.

У лабораторії теплоенергетичних установок і нових систем тепловодогазопостачання проводять аудиторні заняття з дисциплін: «Інженерне обладнання будівель і споруд», «Проєктування систем енергопостачання», «Теплоенергетичні та холодильні установки», «Теплогазопостачання і вентиляція».

У лабораторії здійснюють:

- вивчення схем та обладнання систем опалення;

- складання опису функціонального призначення вузлів та обладнання;

- вивчення функцій запобіжного клапана з імітацією аварії;

- дослідження теплотехнічних параметрів обладнання;

- вивчення способів монтажу основних елементів теплових пунктів;

- вивчення схем і способів монтажу різних систем теплоспоживання, теплогенераторів, регулювально-запірної арматури та контрольно-вимірювальних приладів;

- дослідження теплотехнічних параметрів елементів теплового пункту;

- здійснення гідравлічного випробування перед налаштуванням та налаштування регулювальних органів;

- вивчення схем і способів монтажу різних системи водопостачання, водяних помп, регулювально-запірної арматури та контрольно-вимірювальних приладів;

- складання опису функціонального призначення вузлів та обладнання;

- дослідження параметрів елементів системи водопостачання;

- здійснення налаштування регулюючих органів.

Лабораторія гідравліки та с.-г. водопостачання

Лабораторія забезпечує постановку та проведення експериментів із вивчення властивостей робочих рідин при взаємодії з конструктивними елементами обладнання, контролюючої апаратури для дисциплін «Гідравліка та гідропневмопривод» і «Теоретична механіка рідин і газів».

Лабораторія оснащена одинадцятьма навчальними установками, які уможливлюють перевіряння манометрів, тарування витратних пристроїв, визначення тертя води, що рухається в трубі, місцевий опір, режими руху рідини, течію крізь опори та насадки, проведення випробування різноманітних помп та інших елементів гідросистем. Це дозволяє успішно вивчати закони гідростатики, гідравлічний удар, параметри робочих рідин, режими течій і характеристики вихорових помп.

Устаткування лабораторії:

1)  установка для визначення сили гідростатичного тиску;

2)  установка для визначення п’єзометричного та гідродинамічного напорів;

3)  установка для визначення витрати рідини витратоміром Вентурі;

4) установка для визначення режимів руху рідини в круглій трубі;

5)  установка для визначення коефіцієнта гідравлічного тертя;

6)  установка для визначення місцевих втрат напору;

7)  установка для дослідження витікання рідини через отвори і насадки;

8)  установка для визначення витрати і вакуумметричної висоти сифона;

9)  установка для дослідження гідравлічного тарана;

10) установка для дослідження відцентрової помпи;

11) установка для дослідження ерліфтної установки.

Лабораторія гідропневмоприводів с.-г. техніки

Лабораторія забезпечує постановку та проведення експериментів із встановлення робочих характеристик різноманітних типів гідравлічного обладнання, виконуючих і регулювальних пристроїв. У ній можливе складання, перевірка роботоздатності та налагодження гідравлічних та пневматичних приводів для дисциплін «Гідравліка та гідропневмопривод» і «Проєктування та обслуговування гідропневмоприводів».

 Устаткування лабораторії:

-розрізи шестеренних гідромашин;

-розрізи гідродвигунів;

-розрізи гідророзподільників;

-розрізи аксіально-плунжерних гідромашин, клапанні коробки;

-макет аксіально-плунжерної гідротрансмісії;

 -гідрозамки та гідроклапани, гідропосудини;

-стенди та плакати.