Навчання на кафедрі електротехнічних систем

Усвідомлюючи, що електроенергетика визначально впливає на науково-технічний та соціально-економічний потенціал країни, на кафедрі здійснюють підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання (освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань 14 «Електрична інженерія»), які й забезпечують технічний розвиток та впровадження сучасних технологій у виробництво.
Основним напрямком спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є забезпечення умов формування та розвитку програмних компетентностей у майбутнього фахівця, які дають змогу динамічно поєднувати набуті знання, уміння та професійні й комунікативні навички, необхідні для практичного вирішення проблемних ситуацій та складних спеціалізованих завдань інженерного характеру в галузі електрифікації об’єктів агропромислового виробництва, пов’язаних із функціонуванням інноваційних технологій виробництва, первинної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції.
Основним напрямком спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти є забезпечення студентам можливості здобути ґрунтовні теоретичні знання та ефективні практичні уміння й навички, необхідні для успішного виконання своїх функціональних професійних обов’язків у галузі 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; а також підготовка фахівців, які здатні виконувати складні завдання інноваційного та професійного характеру, розв’язувати типові та складні задачі аналізу досліджуваних об’єктів на етапах проєктування, реалізації та прогнозування в широких сферах народного господарства та агропромислового виробництва.
Здобувачі освіти проходять підготовку у лабораторіях університету та на філіях кафедри електротехнічних систем. Зокрема, на кафедрі електротехнічних систем функціонують такі лабораторії:

- Електропостачання та монтажу енергообладнання;

- Електроприводу та електричних машин;

- Теоретичної та загальної електротехніки;

- Електричних апаратів та технічної експлуатації енергообладнання;

- Електроосвітлення та електротехнічних систем електроспоживання;

- Електротехнологій.

На кафедрі електротехнічних систем студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування:
• Електротехнічні матеріали;
• САПР;
• Теоретичні основи електротехніки;
• Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання;
• Електричні машини та апарати;
• Основи проєктування електротехнічних установок;
• Основи електроприводу;
• Основи електропостачання;
• Електроенергетичні системи;
• Електротехнічні системи електроспоживання;
• Релейний захист електротехнічних установок;
• Якість електричної енергії;
• Mathcad;
• Теорія і технологія наукових досліджень;
• Математичне моделювання електротехнічних систем;
• Проєктування систем електропостачання;
• Методи оптимізації та їх застосування в задачах електротехніки;
• Електропривод виробничих машин і механізмів;
• Малі електростанції;
• Електротехнології в АПК;
• Енергозбереження засобами промислового електроприводу;
• Електромагнітна сумісність.
Ринок праці ставить нові вимоги до підготовки фахівців електротехнічного фаху, вимагаючи тісного зв’язку освіти з виробництвом, постійної адаптації навчального процесу до потреб роботодавців. Науково-педагогічні працівники кафедри формують компетенції у майбутніх фахівців, які забезпечують їм здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі електричної інженерії.
Студенти під час навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять навчальні та виробничі практики під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри.
Згідно з освітньо-професійними програмами студенти проходять практики та стажування на провідних підприємствах регіону, наприклад:
ПрАТ «Львівобленерго» Договір Паспорт
АТ «Прикарпаттяобленерго» Договір Паспорт
ТзОВ «Стрийбудмонтаж» Договір Паспорт
ТзОВ «Енергія» Договір Паспорт

Студенти проходять закордонні практики, беруть участь в студентському обміні, навчаються за програмою подвійних дипломів у європейських університетах, зокрема в Польщі, Швеції, Німеччині, Данії.
Фахівці зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть працювати на посадах:
2143.1 – Інженер-дослідник з енергетики сільського господарства;
2143.2 – Диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
2143.2 – Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства;
2149.2 – Інженер з релейного захисту і автоматики;
2143.2 – Інженер з технічного аудиту;
2143.2 – Інженер служби підстанцій;
2143.2 – Інженер служби розподільних мереж.

Науково-педагогічні працівники постійно долучаються до моніторингу, обговорення та удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності. Систематично проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями, стейкхолдерами, студентською спільнотою щодо покращення освітнього процесу, підвищення його якості. Зокрема, в рамках соціального партнерства компанії ПрАТ «Львівобленерго» кафедра електротехнічних систем бере участь в проєкті «Стипендіальний фонд», що має на меті стимулювання якісної вищої освіти в сфері енергетики в Україні, підтримання кращих студентів. Має місце й технічна допомога наших партнерів.
На кафедрі електротехнічних систем особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу ведучим викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.
Викладачі кафедри щороку проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь в тематичних заходах, організованих провідними компаніями у галузі електричної інженерії. Також беруть активну участь в міжнародних програмах та налагоджують партнерство з європейськими закладами вищої освіти.