Кафедра «Агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Олександра Семковича» здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» (освітньо-професійна програма – «Агроінженерія»).
Галузь знань – 20. Аграрні науки та продовольство.
Основним напрямком спеціальності «208 Агроінженерія» є: забезпечення умов формування і розвитку у майбутнього фахівця програмних компетентностей, які дозволять їм динамічно поєднувати набуті знання, вміння й професійні та комунікативні навички, необхідні для практичного вирішення проблемних ситуацій та складних спеціалізованих завдань інженерного характеру в галузі агропромислового виробництва, пов’язаних із функціонуванням новітньої техніки і запровадженням інноваційних технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, діагностикою, технічним сервісом та усуненням відмов машин.
Актуальність спеціальності 208 «Агроінженерія»: За чинною редакцією Національного класифікатора професій (ДК003:2010) випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з професійною кваліфікацією «бакалавр з агроінженерії» зможуть працевлаштовуватися в агропромислові підприємства різних форм власності та виробничі підрозділи, які здійснюють їх технічне забезпечення на посади з такими професійними назвами робіт: Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку; Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; Інженер з механізації трудомістких процесів; Інженер-конструктор (механіка); Інженер з налагодження й випробувань; Інженер з ремонту; Інженер з охорони праці та інші.
Спеціальність 208 «Агроінженерія» дає можливість отримати достатній рівень знань щодо прийняття ефективних професійних рішень в області механізації і автоматизації сільського господарства; розв’язання актуальних задач і проблем в галузі агропромислового виробництва.
Підготовка студентів на кафедрі «Агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Олександра Семковича» здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітньо-професійної програми – «Агроінженерія»
ОС «Бакалавр».
Для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» на кафедрі викладаються такі дисципліни:
- Сільськогосподарські машини
- Експлуатація машин в рослинництві
- Надійність і ремонт машин
- Системи точного землеробства
- Технічний сервіс в АПК
- Інноваційні інженерні технології в аграрному виробництві
- Основи точного землеробства
- Система машина-поле
Викладачі кафедри здійснюють підготовку студентів інших спеціальностей таких як: 133 «Галузеве машинобудування»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 274 «Автомобільний транспорт».
Кафедра забезпечує майбутнім фахівцям набуття наступних компетентностей:
загальні:
- знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність вчитися і бути сучасно навченим;
- здатність розв’язувати поставлені задачі, приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за їх прийняття і якість виконуваної роботи.
спеціальні:
- здатність проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;
- здатність вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва;
- здатність комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин;
- здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання;
- здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.
Теоретична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 208 «Агроінженерія» здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також вимог сучасних агропромислових, виробничих та ремонтних підприємств. Це стосується:
- розв’язування складних інженерно-технічні задач, пов’язаних з функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами виробництва;
- застосовування стратегії та системи відновлення працездатності тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин та обладнання;
- складання план-графіків виконання ремонтно-обслуговуючих робіт. Уміння виконувати операції діагностування та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки;
- визначати склад та обсяги механізованих робіт, потребу в паливо-мастильних матеріалах та запасних частинах;
- аналізувати ринок продукції та сільськогосподарської техніки.
Практична підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 208 «Агроінженерія» здійснюється за допомогою сучасних приладів і стендів для діагностування, ремонту, відновлення та обслуговування с.г. техніки та інших машин. Наявні лабораторії на кафедрі дають можливість наочно студентам здобути необхідні навики для майбутньої спеціальності. Кафедра «Агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Олександра Семковича» забезпечує практичну та теоретичну підготовку майбутнім фахівцям лабораторіями:
1. Лабораторія технічного обслуговування машин (навчальний центр "СLAAS АКАДЕМІЯ"), №1П
2. Лабораторія грунтообробних та посівних машинин, №2П, ангар
3. Лабораторія «Зернозбиральні комбайни і машини для післяжнивного обробітку зерна», №5П
4. Лабораторія діагностики технічного стану агрегатів і систем машин, №6П
5. Лабораторія відновлення деталей дуговим наплавлюванням, №8П
6. Лабораторія ремонту деталей і вузлів автотракторних двигунів, №9П
7. Лабораторія ресурсних випробувань і надійності машин, №10П
8. Лабораторія відновлення ресурсних деталей автотракторних двигунів, №13П
9. Лабораторія комп’ютерного моделювання в агроінженерії, №24П
10. Лабораторія ремонту і надійності електрообладнання енергетичних машин, №34П
11. Лабораторія проектування технологічних процесів в рослинництві, №36П
12. Лабораторія «Теорія розрахунку сільськогосподарських машин ім. Героя України Олексія Івановича Порошенка», №38П
13. Лабораторія ремонту вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних машин, №41П
14. Лабораторія «Точне землеробство», №30П
15. Навчально-науково-дослідна лабораторія, ангар
16. Лабораторія машин та обладнання первинної обробки, зберігання та переробки с.-г. Продукції
17. Лабораторія «Доїння та кормоприготувальних машин», №14М, 25М

ВИРОБНИЧА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ТА ЗАКОРДОННЕ НАВЧАННЯ

Студенти ЛНУП, мають широкі можливості пройти виробничу підготовку безпосередньо на виробництві, а саме на таких підприємствах як ТзОВ Continental farmers group (CFG/МРІЯ), «Компанія ЛАН» (представництво компанії Claas), ТОВ «Золочів ТХ» (представництво компанії HORSCH), «Агросем» (представництво компанії John Deere), «Zeppelin», «ПМП «Вітас» та ін. Отримати досвід на закордонних підприємствах у виді закордонної практики,а також взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах, з якими ЛНУП має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.
Навчальним планом передбачені навчальні практики та виробнича практика. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.